๑. ชื่อโครงการ รายการโทรทัศน์ส่วนกลาง ความยาว 35 นาที จำนวน ๑ ตอน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนสื่อสารองค์กร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๑,๙oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๘๑,๙oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวจิตตนา  หนูณะ
    ๕.๒ นายโกศล  ช่วยอุปการ
    ๕.๓ นายกรกช  บุญอมร
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด