๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้เพื่อรองรับระบบการเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิชาการจัดการ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๘,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๖๘,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัทดีเจริญทัวร์ ทราเวิล เซ็นเตอร์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์ ดร.รุ่งรวี  จิตภักดี
    ๕.๒ อาจารย์ ดร.สุขุมาล  กล่ำแสงใส
    ๕.๓ อาจารย์สุนทร  บุญแก้ว
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด