๑. ชื่อโครงการ ระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้ง อาคารวิชาการ 5 จำนวน ๑ ระบบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๙,o๕o.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๔ เม.ย. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๘๒,๗oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็น เทคโนโลยี
    ๔.๒ บริษัท จี-เน็ท เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
    ๔.๓ บริษัท พาวเวอร์ พลัส เทคส์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายจักรินทร์  ล้วนศิริ
    ๕.๒ นายสาธิต  ขวัญชุม
    ๕.๓ นายอภิรักษ์  ใจซื่อ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด