๑. ชื่อโครงการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง อาคารวิชาการ 5 จำนวน ๑ ระบบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒o,๒oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๕ เม.ย. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๒o,๒oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จำกัด
    ๔.๒ บริษัท ศมน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
    ๔.๓ บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายจักรินทร์  ล้วนศิริ
    ๕.๒ นายสาธิต  ขวัญชุม
    ๕.๓ นายอภิรักษ์  ใจซื่อ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด