๑. ชื่อโครงการ ระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้ง สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน ๑ ระบบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,o๗๗,๔oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๕ เม.ย. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,o๗o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จำกัด
    ๔.๒ บริษัท เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
    ๔.๓ บริษัท เดอะ วัน เน็ตเวิร์ก (ประเทศไทย) จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายจักรินทร์  ล้วนศิริ
    ๕.๒ นายสาธิต  ขวัญชุม
    ๕.๓ นายอภิรักษ์  ใจซื่อ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด