๑. ชื่อโครงการ จัดซ์้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับงานทำความสะอาด จำนวน ๔o รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนบริการกลาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๘๙๘.๔o บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๓ พ.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๘๕,๘๙๘.๔o บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านไทยบุรีภัณฑ์
    ๔.๒ บริษัท แพ๊ท อินเตอร์ คลีนนิ่ง จำกัด
    ๔.๓ บริษัท เอ.พี. ซัพพลาย จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางกฤษณา  องอาจ
    ๕.๒ นายวิเชียร  สุขสบาย
    ๕.๓ นางสาวสุภาภรณ์  ช่วยชู
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด