๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,o๗๓,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓o เม.ย. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,o๗๑,๑๓o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน ๕ เครื่อง ราคากลาง ๑๕o,ooo บาท
    ๓.๒ ๓.เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด จำนวน ๕ เครื่อง ราคากลาง ๖๔,๕oo บาท
    ๓.๓ ๔.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑o เครื่อง ราคากลาง ๗๙,ooo บาท
    ๓.๔ ๕.เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๓๗ เครื่อง ราคากลาง ๗๓,๖๓o บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด
    ๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิก-คอม.คอน
    ๔.๓ บริษัท บ้านใต้เทคโนโลยี จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายพีรชัย  อินทรคำ
    ๕.๒ นายศรัณย์  เพียงจันทร์
    ๕.๓ นายวิระศักดิ์  สุทธิจันทร์
    ๕.๔ นายชัยรัตน์  กาญจนอารี
    ๕.๕ นายนันทชัย  ไชยเสน
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด