๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเตียงผ่าตัดไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๒ พ.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙๙o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด
    ๔.๒ บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด
    ๔.๓ บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายยุทธนันท์  นะหู
    ๕.๒ นางสลักฤทัย  ปานประยูร
    ๕.๓ นายวิระศักดิ์  สุทธิจันทร์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด