๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ เม.ย. ๓๑o๔ เป็นเงิน ๒๕o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท โซนิค ไบโอเมด จำกัด
    ๔.๒ บริษัท เคทีซี เมดิคอล จำกัด
    ๔.๓ บริษัท เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายยุทธนันท์  นะหู
    ๕.๒ นางสาวพรใจ  บัวหลวง
    ๕.๓ นายวิระศักดิ์  สุทธิจันทร์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด