๑. ชื่อโครงการ ระบบแม่ข่ายพร้อมติดตั้งสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน ๑ ระบบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙๙,๒oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๔ เม.ย. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๙๙,๒oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท ซาปูระ ซินเนอร์ยี (ประเทศไทย) จำกัด
    ๔.๒ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
    ๔.๓ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายจักรินทร์  ล้วนศิริ
    ๕.๒ นายสาธิต  ขวัญชุม
    ๕.๓ นายอภิรักษ์  ใจซื่อ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด