๑. ชื่อโครงการ งานจ้างถมดินพื้นที่ว่างบริเวณศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,ooo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๔๘๙,๙๔o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ วัสดุ - ค่าแรง ตามประกาศกรมบัญชีกลาง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.นุกูล  สุขสุวรรณ์
    ๕.๒ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๕.๓ นายสกล  อนันตเสรี
    ๕.๔ นายวาทิต  จุลนวล
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด