๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร การป้ายเหล็กบอกทาง จำนวน ๑ งาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนบริการกลาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๒,๗๕o.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๕ เม.ย. ๓๑o๔ เป็นเงิน ๑๗๒,๗๕o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ นางสาวจรรยพร บุญเกิด
    ๔.๒ นายสายันต์ พรหมประสาท
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายอุทัย  แกล้วกล้า
    ๕.๒ นายวิเชียร  สุขสบาย
    ๕.๓ นายสมพร  ยิ้มปาน
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด