๑. ชื่อโครงการ เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการพยาบาล จำนวน ๑ ระบบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๕o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ นายนริศ สิทธิวรชาติ
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางดารารัตน์  ห่อเพชร
    ๕.๒ นางสาวธัญลักษณ์  พลายด้วง
    ๕.๓ นางสาวสุภาภรณ์  แก้วประชุม
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด