Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR)

ประกวดราคาซื้อกล้องบันทึกภาพในสตูดิโอ ระบบดิจิตอล HD พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,872,000.00 บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบสมบัติทางกลและโครงสร้าง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,277,775.00 บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

ประกวดราคาซื้อระบบบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งความดันแบบอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกวิเคราะห์สารประกอบ (High performance liquid chromatography) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์(บัณฑิตศึกษา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้างปรับปรุง

ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ IPV6 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อประกาศทั่วไป
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการจัดทำให้เช่า ครุยวิทยาฐานะและเครื่องประดับประกอบการใช้ครุย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. 2557-2561


ข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับเรื่อง
กำหนดวัน/เวลา
 
 
รับ/ขาย แบบ/เอกสาร
ยื่นซอง
เปิดซอง
1สอบราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อในแนวนอน จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 230/03/2015 - 29/04/2015
09.00 - 15.00
30/04/2015
09.00 - 11.00
30/04/2015
13.30
2สอบราคาซื้อเครื่องเลื่อยทำข้อต่อเดี่ยวสำหรับงานโครงสร้าง จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 201/04/2015 - 28/04/2015
09.00 - 15.00
29/04/2015
09.00 - 11.00
29/04/2015
13.30
3สอบราคาซื้อตู้เสื้อผ้าแบบเหล็ก จำนวน 300 ตู้09/04/2015 - 29/04/2015
09.00 - 15.00
30/04/2015
09.00 - 11.00
30/04/2015
13.30
4สอบราคาซื้อระบบปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 224/04/2015 - 12/05/2015
09.00 - 15.00
13/05/2015
09.00 - 11.00
13/05/2015
13.30
5สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 24/04/2015 - 13/05/2015
09.00 - 15.00
20/05/2015
09.00 - 11.00
20/05/2015
13.30
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 223727