Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาซื้อระบบบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งความดันแบบอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกวิเคราะห์สารประกอบ (High performance liquid chromatography) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์(บัณฑิตศึกษา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาจ้างปรับปรุง

ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อกล้องบันทึกภาพในสตูดิโอ ระบบดิจิตอล HD พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ IPV6 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,820,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานบริการบำรุงรักษาภูมิทัศน์และพื้นที่บริเวณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,774,966.50 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบสตางค์)

ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท วี.อาร์แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,481,094.50 บาท (เก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)

ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานบริการพนักงานห้องทดลอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท วี.อาร์แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,699,999.00 บาท (ห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท เฮลโลภูเก็ต จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 55,239,954.88 บาท (ห้าสิบห้าล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์วิจัยคลินิก (Clinical Research Center) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพรภัณฑ์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,495,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,410,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับเรื่อง
กำหนดวัน/เวลา
 
 
รับ/ขาย แบบ/เอกสาร
ยื่นซอง
เปิดซอง
1การคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในการจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ พ.ศ28/01/2015 - 15/03/2015
08.30 - 16.30
16/03/2015
09.00 - 12.00
16/03/2015
13.30
2สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 5 รายการ09/02/2015 - 10/03/2015
09.00 - 15.00
11/03/2015
09.00 - 11.00
11/03/2015
13.30
3สอบราคาซื้อชุดทำเครื่องประดับพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3)11/02/2015 - 02/03/2015
09.00 - 15.00
03/03/2015
09.00 - 11.00
03/03/2015
13.30
4สอบราคาซื้อเครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง (Balance 4 digit) จำนวน 13 เครื่อง (ครั้งที่ 2)16/02/2015 - 05/03/2015
09.00 - 15.00
06/03/2015
09.00 - 11.00
06/03/2015
13.30
5สอบราคาจัดซื้อเครื่องวัดปริมาตรของอากาศที่หายใจเข้า-ออก จากปอด จำนวน 4 เครื่อง ครั้งที่ 218/02/2015 - 17/03/2015
09.00 - 15.00
18/03/2015
09.00 - 11.00
18/03/2015
13.30
6สอบราคารายการ ระบบระบายอากาศ (Exhaust Hood) จำนวน 2 ชุด(ครั้งที่2)25/02/2015 - 10/03/2015
09.00 - 15.00
11/03/2015
09.00 - 11.00
11/03/2015
13.30
7สอบราคาซื้อเครือ่งปั่นเหวี่ยงชนิดตั้งโต๊ะ (Benchtop centrifuge) จำนวน 2 เครื่อง(ครั้งที่2)25/02/2015 - 10/03/2015
09.00 - 15.00
11/03/2015
09.00 - 11.00
11/03/2015
13.30
8สอบราคาจ้างซื้อเตียงออกกำลังกายและฝึกกายภาพ จำนวน 1 เตียง ครั้งที่ 227/02/2015 - 18/03/2015
09.00 - 15.00
19/03/2015
09.00 - 11.00
19/03/2015
13.30
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 221054