Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูลฉุกเฉินเพื่อภัยพิบัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR)

ประกวดราคาซื้อระบบปฎิบัติการผลิตงานกราฟิกสำหรับงาน โทรทัศน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิสถาปัตย์บริเวณอ่างเก็บน้ำทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 125 ไร่ เฟส 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้างปรับปรุง

ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง LED สำหรับอาคารในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างครั้งนี้ คือ บริษัท แอลอีดี สเปกตรัม จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,950,000.00 บาท (หกล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการศูนย์บริการประชาชนแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโฆษณา (Electronic Board and LED COLOR DISPLAY) จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท เวลตี้ ครีเอชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,380,000.00 บาท (ห้าล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,129,554.00 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อระบบเสียงและภาพอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท โปร เอวี จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,900,000.00 บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานห้องทดลอง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาครั้งนี้ คือ บริษัท วี.อาร์.แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,294,149.00 บาท (สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์การรักษาโรคทางจอประสาทตาและโรคต้อหิน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR)

ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการสตูดโอวิทยุโทรทัศน์ความละเอียดสูง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,860,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาตร์ และการออกแบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้างปรับปรุง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานพลาซ่า อาคารไทยบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้างปรับปรุง

ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบ จำนวน 226 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,129,299.40 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์)

ประกวดราคาซื้อระบบป้องกันความชื้นและควบคุมอุณหภูมิเพื่อสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท สด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,300,000.00 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อระบบเสียงและภาพห้องปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอเซาท์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,807,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อระบบไฟฟ้าสำลอง พร้อมติดตั้ง อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท ไฮ เจน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,950,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 4 ประเภท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นปูหินแกรนิต และขัดพื้นหินขัด อาคารเรียนรวม 1,3,5 และ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงครั้งนี้ คือ บริษัท เอกธนัช เพ้นท จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,200,000.00 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเครื่องอินดักทีฟ คัปเปิลพลาสมา สเปกโตมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์และพนักงานขับรถ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการทำเทคนิคพิเศษ (Visual Effects) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,100,000.00 บาท (หกล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาความผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง ปานแดง (Pulsed Dye Laser) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท เมดิคอล เลเซอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,100,000.00 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโถงกลางพื้นไม้สังเคราะห์ อาคารเรียนรวม 3,5 และ 7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงครั้งนี้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปันรัก คอนสตรัคชั่น (2006) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,640,000.00 บาท (สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท แอดวานซ์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,200,000.00 บาท (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างทาสี อาคารเรียนรวม 3, 5 และ 7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างทาสีครั้งนี้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจกระจกอลูมิเนียม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,429,900.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)ประกาศทั่วไปข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับเรื่อง
กำหนดวัน/เวลา
 
 
รับ/ขาย แบบ/เอกสาร
ยื่นซอง
เปิดซอง
1สอบราคาซื้อตู้แช่แข็ง -150 องศาเศลเซียส จำนวน 1 ตู้ ครั้งที่ 212/01/2017 - 24/01/2017
09.00 - 15.00
25/01/2017
09.00 - 11.00
25/01/2017
13.30
2สอบราคาจัดซื้อกล้องบันทึกภาพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด12/01/2017 - 23/01/2017
09.00 - 15.00
24/01/2017
09.00 - 11.00
24/01/2017
13.30
3สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคเขตร้อน อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ29/12/2016 - 16/01/2017
09.00 - 15.00
23/01/2017
09.00 - 11.00
23/01/2017
13.30
4สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ28/12/2016 - 12/01/2017
09.00 - 15.00
17/01/2017
09.00 - 11.00
17/01/2017
13.30
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 268265