Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อระบบบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อระบบผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่แบบดิจิตอล ความละเอียดสูง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,720,000.00 บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาซื้อชุดตรวจบันทึกติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG recorder) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อเครื่องไอออนโครมาโทกราฟี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ขณะออกกำลังกายแบบไร้สาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อระบบเสียงและภาพห้องประชุม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท อะคูสติค แอนด์ ไลท์ติ้ง ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,940,000.00 บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการด้านมิกซ์มีเดีย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 48 ชุด ที่อาคารต่าง ๆ ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อชุดบรรจุของเหลวกึ่งอัตโนมัติพร้อมระบบปิดผนึก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อรายการเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสมบัติทางวิทยากระแสเชิงพลวัตแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อประกาศทั่วไปข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับเรื่อง
กำหนดวัน/เวลา
 
 
รับ/ขาย แบบ/เอกสาร
ยื่นซอง
เปิดซอง
1สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลนำร่อง03/02/2016 - 15/02/2016
09.00 - 15.00
19/02/2016
09.00 - 11.00
19/02/2016
13.30
2สอบราคาซื้ออาหารสุกร เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 7 รายการ29/01/2016 - 12/02/2016
09.00 - 15.00
15/02/2016
09.00 - 11.00
15/02/2016
13.30
3สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและตู้ควบคุม28/01/2016 - 08/02/2016
09.00 - 15.00
10/02/2016
09.00 - 11.00
10/02/2016
13.30
4สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์หลัก (ครั้งที่ 2) 26/01/2016 - 10/02/2016
09.00 - 15.00
11/02/2016
09.00 - 11.00
11/02/2016
13.30
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 246752