Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมประมวลผล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,984,00.00 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์วิจัยคลินิก (Clinical Research Center) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาจ้างปรับปรุง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร 6 ล้อ (รถบัสพัดลม)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ชนิดฟิลด์อิมิสชั่นพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR) ครั้งที่ 3

ขยายเวลาประกาศการคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในการจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2557    ประกาศทั่วไป

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 210 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,727,500.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาจ้างปรับปรุง

ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาแรงงาน คือ บริษัท วี.อาร์.แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,358,900.00 บาท (เก้าล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานบำรุงรักษาภูมิทัศน์และพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาแรงงาน คือ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,354,762.00 บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)ข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับเรื่อง
กำหนดวัน/เวลา
 
 
รับ/ขาย แบบ/เอกสาร
ยื่นซอง
เปิดซอง
1สอบราคาซื้อเครื่อง Immunoassay analyzer พร้อมเครื่องล้างไมโครเพลท ชนิด 96 หลุม จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 28/03/2014 - 25/04/2014
09.00 - 15.00
28/04/2014
09.00 - 11.00
28/04/2014
13.30
2สอบราคาซื้อฟูกนอน ขนาด 3.5 ฟุต03/04/2014 - 05/05/2014
09.00 - 15.00
06/05/2014
09.00 - 11.00
06/05/2014
13.30
3สอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ไกร์ จำนวน 8 เตียง ครั้งที่ 208/04/2014 - 29/04/2014
09.00 - 15.00
30/04/2014
09.00 - 11.00
30/04/2014
13.30
4สอบราคาซื้อ กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมที่ควบคุมด้วยการทำงานระยะไกล จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 210/04/2014 - 22/04/2014
09.00 - 15.00
23/04/2014
09.00 - 11.00
23/04/2014
13.30
5สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมอบแห้งอัตโนมัติ (Autoclave with Drying Cycle) จำนวน 1 เครื่อง11/04/2014 - 06/05/2014
09.00 - 15.00
07/05/2014
09.00 - 11.00
07/05/2014
13.30
6สอบราคาจ้างตัดชุดนักศึกษา ชาย-หญิง ปีการศึกษา 255711/04/2014 - 06/05/2014
09.00 - 15.00
07/05/2014
09.00 - 11.00
07/05/2014
13.30
7สอบราคาซื้อหุ่นกลไกการคลอด จำนวน 2 ตัว ครั้งที่ 223/04/2014 - 16/05/2014
09.00 - 15.00
19/05/2014
09.00 - 11.00
19/05/2014
13.30
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 205244