Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาความผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง ปานแดง (Pulsed Dye Laser) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อระบบป้องกันความชื้นและควบคุมอุณหภูมิเพื่อสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR)

ประกวดราคาซื้อระบบสนับสนุนการให้บริการห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR)

ประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 4 ประเภท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการทำเทคนิคพิเศษ (Visual Effects) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการสตูดโอวิทยุโทรทัศน์ความละเอียดสูง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR)

ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการผลิตงานกราฟฟิกสำหรับงานโทรทัศน์ (expression graphic system for studio) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR)

ประกวดราคาซื้อระบบไฟฟ้าสำลอง พร้อมติดตั้ง อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR)

ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโฆษณา (Electronic Board and LED COLOR DISPLAY) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR)

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Precision Air Conditioning System และอุปกรณ์ในห้องคอมพิวเตอร์หลัก อาคารคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,080,000.00 บาท (สองล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อระบบเสียงและภาพห้องปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR)

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาครั้งนี้ คือ บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,980,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นปูหินแกรนิต และขัดพื้นหินขัด อาคารเรียนรวม 1,3,5 และ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้างปรับปรุง

ประกวดราคาจ้างทาสี อาคารเรียนรวม 3, 5 และ 7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้างปรับปรุง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำดี หอพักนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้างปรับปรุง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโถงกลางพื้นไม้สังเคราะห์ อาคารเรียนรวม 3,5 และ 7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงประกาศทั่วไปข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับเรื่อง
กำหนดวัน/เวลา
 
 
รับ/ขาย แบบ/เอกสาร
ยื่นซอง
เปิดซอง
1สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม อาคารวิชาการ 2 และอาคารวิชาการ 420/10/2016 - 03/11/2016
09.00 - 15.00
08/11/2016
09.00 - 11.00
08/11/2016
13.30
2สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 75 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง19/10/2016 - 14/11/2016
09.00 - 15.00
15/11/2016
09.00 - 11.00
15/11/2016
13.30
3สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated centrifuge) จำนวน 1 เครื่อง19/10/2016 - 07/11/2016
09.00 - 15.00
08/11/2016
09.00 - 11.00
08/11/2016
13.30
4สอบราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ำภาคสนามแบบหลายพารามิเตอร์ จำนวน 2 ชุด18/10/2016 - 09/11/2016
09.00 - 15.00
10/11/2016
09.00 - 11.00
10/11/2016
13.30
5สอบราคาซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า จำนวน 4 เครื่อง18/10/2016 - 09/11/2016
09.00 - 15.00
10/11/2016
09.00 - 11.00
10/11/2016
13.30
6สอบราคาซื้อตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส จำนวน 3 ตู้18/10/2016 - 08/11/2016
09.00 - 15.00
09/11/2016
09.00 - 11.00
09/11/2016
13.30
7สอบราคาซื้อตู้แช่แข็ง -150 องศาเศลเซียส จำนวน 1 ตู้18/10/2016 - 11/11/2016
09.00 - 15.00
14/11/2016
09.00 - 11.00
14/11/2016
13.30
8สอบราคาซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตเจน จำนวน 1 ชุด18/10/2016 - 04/11/2016
09.00 - 15.00
07/10/2016
09.00 - 11.00
07/11/2016
13.30
9สอบราคาจ้างทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็กโรงจอดรถภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์18/10/2016 - 28/10/2016
09.00 - 15.00
02/11/2016
09.00 - 11.00
02/11/2016
13.30
10สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ จำนวน 1 ตัว18/10/2016 - 10/11/2016
09.00 - 15.00
11/11/2016
09.00 - 11.00
11/11/2016
13.30
11สอบราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่าง ชนิดเฮดสเปส จำนวน 1 เครื่อง18/10/2016 - 09/11/2016
09.00 - 15.00
10/11/2016
09.00 - 11.00
10/11/2016
13.30
12สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมชุดภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด18/10/2016 - 04/11/2016
09.00 - 15.00
07/11/2016
09.00 - 11.00
07/11/2016
13.30
13สอบราคาจัดหาเครื่องทำลายเชื้อโรคในอากาศด้วยแสงยูวีระบบปิด จำนวน 8 เครื่อง17/10/2016 - 03/11/2016
09.00 - 15.00
04/11/2016
09.00 - 11.00
04/11/2016
13.30
14สอบราคาซื้อชุดวิเคราะหืหาปริมาณไนโตรเจน จำนวน 1 ชุด17/10/2016 -
09.00 - 15.00
04/11/2016
09.00 - 11.00
04/11/2016
13.30
15สอบราคาจัดหาเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิชนิด 2 หัวปั่น จำนวน 2 เครื่อง17/10/2016 - 31/10/2016
09.00 - 15.00
01/11/2016
09.00 - 11.00
01/11/2016
13.30
16สอบราคาจัดหาตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 ตู้17/10/2016 - 01/11/2016
09.00 - 15.00
02/11/2016
09.00 - 11.00
02/11/2016
13.30
17สอบราคาจัดหาเครื่องวัดสายตาแบบอ้ตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง17/10/2016 - 09/11/2016
09.00 - 15.00
10/11/2016
09.00 - 11.00
10/11/2016
13.30
18สอบราคาซื้อเครื่องวัดสายตาและวัดความโค้งกระจกตาแบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง14/10/2016 - 03/11/2016
09.00 - 15.00
04/11/2016
09.00 - 11.00
04/11/2016
13.30
19สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์จอตา จำนวน 1 เครื่อง14/10/2016 - 02/11/2016
09.00 - 15.00
03/11/2016
09.00 - 11.00
03/11/2016
13.30
20สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อคลาส 2 สำหรับงานสัตว์ทดลอง จำนวน 1 ตู้14/10/2016 - 28/10/2016
09.00 - 15.00
31/10/2016
09.00 - 11.00
31/10/2016
13.30
21สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ด้วยระบบการไหลฉีดแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง14/10/2016 - 07/11/2016
09.00 - 15.00
08/11/2016
09.00 - 11.00
08/11/2016
13.30
22สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้14/10/2016 - 01/11/2016
09.00 - 15.00
02/11/2016
09.00 - 11.00
02/11/2016
13.30
23สอบราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง14/10/2016 - 27/10/2016
09.00 - 15.00
28/10/2016
09.00 - 11.00
28/10/2016
13.30
24สอบราคาซื้อตู้ผลิตเอกสารสำคัญทางการศึกษาอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง14/10/2016 - 26/10/2016
09.00 - 15.00
27/10/2016
09.00 - 11.00
27/10/2016
13.30
25สอบราคาซื้อระบบปฏิบัติการสแกนวัตถุ 3 มิติ จำนวน 1 ระบบ14/10/2016 - 31/10/2016
09.00 - 15.00
01/11/2016
09.00 - 11.00
01/11/2016
13.30
26สอบราคาซื้อตู้แช่เข็ง -80 องเศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้14/10/2016 - 03/11/2016
09.00 - 15.00
04/11/2016
09.00 - 11.00
04/11/2016
13.30
27สอบราคาซื้อหุ่นสาธิตฝึกทักษะการพยาบาล จำนวน 3 ตัว14/10/2016 - 08/11/2016
09.00 - 15.00
09/11/2016
09.00 - 11.00
09/11/2016
13.30
28สอบราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสง จำนวน 13 เครื่อง14/10/2016 - 01/11/2016
09.00 - 15.00
02/11/2016
09.00 - 11.00
02/11/2016
13.30
29สอบราคาซื้อเครื่องเพิ่มขยายสารพันธุกรรม (PCR machine) จำนวน 2 เครื่อง14/10/2016 - 31/10/2016
09.00 - 15.00
01/11/2016
09.00 - 11.00
01/11/2016
13.30
30สอบราคาซื้อระบบเทคโนโลยีโลกความจริงเสมือนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 จำนวน 1 ระบบ14/10/2016 - 28/10/2016
09.00 - 15.00
31/10/2016
09.00 - 11.00
31/10/2016
13.30
31สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้14/10/2016 - 04/11/2016
09.00 - 11.00
07/11/2016
09.00 - 11.00
07/11/2016
13.30
32สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจหู คอ จมูก วิดีทัศน์ชุดใหญ่ จำนวน 1 ชุด14/10/2016 - 31/10/2016
09.00 - 15.00
01/11/2016
09.00 - 11.00
01/11/2016
13.30
33สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 25 เครื่อง13/10/2016 - 28/10/2016
09.00 - 15.00
31/10/2016
09.00 - 11.00
31/10/2016
13.30
34สอบราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ13/10/2016 - 27/10/2016
09.00 - 15.00
28/10/2016
09.00 - 11.00
28/10/2016
13.30
35สอบราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย พร้อมติดตั้ง13/10/2016 - 26/10/2016
09.00 - 15.00
27/10/2016
09.00 - 11.00
27/10/2016
13.30
36สอบราคาซื้อตู้เลี้ยงเซลล์ชนิดควบคุมอุณหภูมิและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง13/10/2016 - 28/10/2016
09.00 - 15.00
31/10/2016
09.00 - 11.00
31/10/2016
13.30
37สอบราคาซื้อ ชุดโต๊ะและเก้าอี้ ENT unit พร้อมไฟส่องสวมศรีษะ จำนวน 1 ชุด13/10/2016 - 25/10/2016
09.00 - 15.00
26/10/2016
09.00 - 11.00
26/10/2016
13.30
38สอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษารอยแผลเป็น ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง12/10/2016 - 21/10/2016
09.00 - 15.00
25/10/2016
09.00 - 15.00
25/10/2016
13.30
39สอบราคาซื้อหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 4 เครื่อง12/10/2016 - 25/10/2016
09.00 - 15.00
26/10/2016
09.00 - 11.00
26/10/2016
13.30
40สอบราคาจ้างปรับปรุงเพิ่มพื้นที่นั่งอ่านหนังสือภายนอกอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา11/10/2016 - 21/10/2016
09.00 - 15.00
27/10/2016
09.00 - 11.00
27/10/2016
13.30
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 261485