Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง Tor)

ประกวดราคาซื้อกล้องบันทึกภาพในสตูดิโอ ระบบดิจิตอล HD พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง Tor)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ IPV6 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง Tor)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,820,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานบริการบำรุงรักษาภูมิทัศน์และพื้นที่บริเวณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,774,966.50 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบสตางค์)

ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท วี.อาร์แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,481,094.50 บาท (เก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)

ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานบริการพนักงานห้องทดลอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท วี.อาร์แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,699,999.00 บาท (ห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท เฮลโลภูเก็ต จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 55,239,954.88 บาท (ห้าสิบห้าล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์วิจัยคลินิก (Clinical Research Center) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพรภัณฑ์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,495,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,410,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับเรื่อง
กำหนดวัน/เวลา
 
 
รับ/ขาย แบบ/เอกสาร
ยื่นซอง
เปิดซอง
1สอบราคาจัดซื้อเครื่องแยกสารแบบความดันปานกลาง จำนวน 1 เครื่อง26/12/2014 - 28/01/2015
09.00 - 15.00
29/01/2015
09.00 - 11.00
29/01/2015
13.30
2สอบราคาซื้อเครื่องไตเตรตอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง08/01/2015 - 06/02/2015
09.00 - 15.00
09/02/2015
09.00 - 11.00
09/02/2015
13.30
3สอบราคาซื้อชุดถ่ายภาพเจลและโปรแกรมวิเคราะห์ (Gel documentation) จำนวน 1 ชุด09/01/2015 - 10/02/2015
09.00 - 15.00
11/02/2015
09.00 - 11.00
11/02/2015
13.30
4สอบราคาซื้อเครื่องประมวลผลพร้อมอุปกรณ์ (Computer) จำนวน 30 ชุด09/01/2015 - 03/02/2015
09.00 - 15.00
04/02/2015
09.00 - 11.00
04/02/2015
13.30
5สอบราคาซื้อตู้อบลมร้อน (Force air oven) จำนวน 2 เครื่อง09/01/2015 - 02/02/2015
09.00 - 15.00
03/02/2015
09.00 - 11.00
03/02/2015
13.30
6สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 2 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 813/01/2015 - 31/01/2015
09.00 - 15.00
06/02/2015
09.00 - 11.00
06/02/2015
13.30
7สอบราคาจัดซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำวน (Cerculating Water bath) จำนวน 3 เครื่อง13/01/2015 - 03/02/2015
09.00 - 15.00
04/02/2015
09.00 - 11.00
04/02/2015
13.30
8สอบราคาจัดซื้อเครื่องวัดปริมาตรของอากาศที่หายใจเข้า-ออก จากปอด จำนวน 4 เครื่อง15/01/2015 - 11/02/2015
09.00 - 15.00
12/02/2015
09.00 - 11.00
12/02/2015
13.30
9สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องเรียน จำนวน 3 ระบบ15/01/2015 - 09/02/2015
09.00 - 15.00
10/02/2015
09.00 - 11.00
10/02/2015
13.30
10สอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบการเรียนการสอนทางไกล จำนวน 2 ชุด19/01/2015 - 03/02/2015
09.00 - 15.00
04/02/2015
09.00 - 11.00
04/02/2015
13.30
11สอบราคาจ้างซื้อเตียงออกกำลังกายและฝึกกายภาพ จำนวน 1 เตียง20/01/2015 - 16/02/2015
09.00 - 15.00
17/02/2015
09.00 - 11.00
17/02/2015
13.30
12สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบบำรุงรักษาซ่อมแซม UNIT SUBSTATION และหม้อแปลงไฟฟ้า22/01/2015 - 02/02/2015
09.00 - 15.00
03/02/2015
09.00 - 11.00
03/02/2015
13.30
13สอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) จำนวน 20 เครื่อง ครั้งที่ 223/01/2015 - 09/02/2015
09.00 - 15.00
10/02/2015
09.00 - 11.00
10/02/2015
13.30
14สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง23/01/2015 - 06/02/2015
09.00 - 15.00
09/02/2015
09.00 - 11.00
09/02/2015
13.30
15สอบราคาซื้อชุดทดลองสำหรับระบบควบคุมด้วยพีไอดี จำนวน 2 ชุด23/01/2015 - 16/02/2015
09.00 - 15.00
17/02/2015
09.00 - 11.00
17/02/2015
13.30
16สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 723/01/2015 - 06/02/2015
09.00 - 15.00
13/02/2015
09.00 - 11.00
13/02/2015
13.30
17สอบราคารายการ ระบบระบายอากาศ (Exhaust Hood) จำนวน 2 ชุด26/01/2015 - 10/02/2015
09.00 - 15.00
11/02/2015
09.00 - 11.00
11/02/2015
13.30
18สอบราคาซื้อเตาไฟฟ้างานเคลือบเซรามิก จำนวน 1 เครื่อง27/01/2015 - 17/02/2015
09.00 - 15.00
18/02/2015
09.00 - 11.00
18/02/2015
13.30
19สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้สแตนเลส28/01/2015 - 23/02/2015
09.00 - 15.00
24/02/2015
09.00 - 11.00
24/02/2015
13.30
20สอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงพร้อมโปรแกรมในการวิเคราะห์อัตโนมัติ(UV-Visible spectrophotomete28/01/2015 - 24/02/2015
09.00 - 15.00
25/02/2015
09.00 - 11.00
25/02/2015
13.30
21สอบราคาซื้อเครื่องวัดความเป็นกรดด่างสำหรับตัวอย่างทุกชนิด(pH meter) จำนวน 18 เครื่อง28/01/2015 - 17/02/2015
09.00 - 15.00
18/02/2015
09.00 - 11.00
18/02/2015
13.30
22สอบราคาซื้อระบบปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน จำนวน 1 ระบบ28/01/2015 - 25/02/2015
09.00 - 15.00
26/02/2015
09.00 - 11.00
26/02/2015
13.30
23สอบราคาซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูงไม่น้อยกว่า1,000องศาเซลเซียสขนาดใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง28/01/2015 - 23/02/2015
09.00 - 15.00
24/02/2015
09.00 - 11.00
24/02/2015
13.30
24สอบราคาซื้อเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์แบบไมโครเพลท (Microplate spectrophotometer) จำนวน 1 เครื่อง ครั้28/01/2015 - 19/02/2015
09.00 - 15.00
20/02/2015
09.00 - 11.00
20/02/2015
13.30
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 219389