Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสมบัติทางวิทยากระแสเชิงพลวัตแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อระบบผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่แบบดิจิตอล ความละเอียดสูง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR)

ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการด้านมิกซ์มีเดีย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR)

ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็น และอุปกรณ์ในระบบ Chiller พร้อมติดตั้ง อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมโรงเรือนอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 1,2 และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างครั้งนี้ คือ บริษัท ไฮเจน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,970,260.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปั๊มน้ำเสีย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างครั้งนี้ คือ บริษัท อินเตอร์เทค เทคโนโลยี จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,848,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกวิเคราะห์สารประกอบ (High performance liquid chromatography) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท อาร์เคมีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,460,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)ประกาศทั่วไปข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับเรื่อง
กำหนดวัน/เวลา
 
 
รับ/ขาย แบบ/เอกสาร
ยื่นซอง
เปิดซอง
1สอบราคาซื้อเครื่องให้ความร้อนแก่หลอดทดลอง (Heating Block) จำนวน 5 เครื่อง27/11/2015 - 22/12/2015
09.00 - 15.00
23/12/2015
09.00 - 11.00
23/12/2015
13.30
2สอบราคาซื้อเครื่องย้อมสีแผ่นสไลด์อัตโนมัติ (Automated slide staining) จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 227/11/2015 - 17/12/2015
09.00 - 15.00
18/12/2015
09.00 - 11.00
18/12/2015
13.30
3สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ (Microscope) สำหรับ 10 คนดู จำนวน 1 ตัว ครั้งที่ 227/11/2015 - 21/11/2015
09.00 - 15.00
21/12/2015
09.00 - 11.00
21/12/2015
13.30
4สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 227/11/2015 - 18/12/2015
09.00 - 15.00
21/12/2015
09.00 - 11.00
21/12/2015
13.30
5สอบราคาจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อ คลาส 2 (Blohazard Safety cabinet class II) จำนวน 1 ตู้ ครั้งที่ 227/11/2015 - 14/12/2015
09.00 - 15.00
15/12/2015
09.00 - 11.00
15/12/2015
13.30
6สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์ดำน้ำและสถานที่จอดเรือ25/11/2015 - 08/12/2015
09.00 - 15.00
16/12/2015
09.00 - 11.00
16/12/2015
13.30
7สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบความเร็วรอบต่ำ (Low-speed centrifuge) จำนวน 5 เครื่อง ครั้งที่ 223/11/2015 - 04/12/2015
09.00 - 15.00
08/12/2015
09.00 - 11.00
08/12/2015
13.30
8สอบราคาจัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบความเร็วรอบสูง จำนวน 1 เครื่อง23/11/2015 - 13/12/2015
09.00 - 15.00
14/12/2015
09.00 - 11.00
14/12/2015
13.30
9สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ20/11/2015 - 03/12/2015
09.00 - 15.00
09/12/2015
09.00 - 11.00
09/12/2015
13.30
10สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดชนิดกึ่งอัตโนมัติ (Semiautomatic coagulation analyzer) จำนวน 2 เครื่อง ครั้งที่ 219/11/2015 - 08/12/2015
09.00 - 15.00
09/12/2015
09.00 - 11.00
09/12/2015
13.30
11สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดกลับหัว พร้อมชุดถ่ายถาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด19/11/2015 - 04/11/2015
09.00 - 15.00
08/12/2015
09.00 - 11.00
08/12/2015
13.30
12สอบราคาซื้อเครื่องระเหยแบบหลายหลอดแก้วด้วยไนโตรเจน (Nitrogen Evaporator) จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 218/11/2015 - 03/12/2015
09.00 - 15.00
04/12/2015
09.00 - 11.00
04/12/2015
13.30
13สอบราคาซื้อเครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ สำหรับการตัดชิ้นเนื้อ (Tissue embedding workstation) จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)18/11/2015 - 02/12/2015
09.00 - 15.00
03/12/2015
09.00 - 11.00
03/12/2015
13.30
14สอบราคาจัดซื้อตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ จำนวน 1 ตู้18/11/2015 - 02/12/2015
09.00 - 15.00
03/12/2015
09.00 - 11.00
03/12/2015
13.30
15สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า17/11/2015 - 30/11/2015
09.00 - 15.00
04/12/2015
09.00 - 11.00
04/12/2015
13.30
16สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการทดสอบทางโครงสร้าง17/11/2015 - 26/11/2015
09.00 - 15.00
01/12/2015
09.00 - 11.00
01/12/2015
13.30
17สอบราคาจัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง17/11/2015 - 29/11/2015
09.00 - 15.00
30/11/2015
09.00 - 11.00
30/11/2015
13.30
18สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง16/11/2015 - 27/11/2015
09.00 - 15.00
03/12/2015
09.00 - 11.00
03/12/2015
13.30
19สอบราคาซื้อเครื่องแยกสารด้วยกระแสไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน 6 ชุด30/10/2015 - 02/12/2015
09.00 - 15.00
03/12/2015
09.00 - 11.00
03/12/2015
13.30
20สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ฟลูโอเรสเซนต์ ชนิดอินเวิด (Inverted fluorescence microscope) จำนวน 1 ตัว29/10/2015 - 01/12/2015
09.00 - 15.00
02/12/2015
09.00 - 11.00
02/12/2015
13.30
21สอบราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ (Tissue processor) จำนวน 1 เครื่อง29/10/2015 - 27/11/2015
09.00 - 15.00
30/11/2015
09.00 - 11.00
30/11/2015
13.30
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 242839