Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง พร้อมติดตั้ง อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Precision Air Conditioning System และอุปกรณ์ในห้องคอมพิวเตอร์หลัก อาคารคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้ คือ บริษัท เอี้อศักดิ์สุภา ก่อสร้าง (2012) จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 35,920,000.00 บาท (สามสิบห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้อ่านหนังสือ จำนวน 4,000 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี พี โปรดักส์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,840,400.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็ก จำนวน 1,465 ตู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,673,350.00 บาท (สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อโต๊ะอ่านหนังสือแบบเหล็ก จำนวน 1,329 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,239,500.00 บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 45 ชุด ที่อาคารต่าง ๆ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์แอร์ เซอร์วิส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,960,000.00 บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)ประกาศทั่วไปข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับเรื่อง
กำหนดวัน/เวลา
 
 
รับ/ขาย แบบ/เอกสาร
ยื่นซอง
เปิดซอง
1สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนและการประชุมทางไกลหลายจุด (MCU)25/08/2016 - 14/09/2016
09.00 - 15.00
15/09/2016
09.00 - 11.00
15/09/2016
13.30
2สอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง17/08/2016 - 31/08/2016
09.00 - 15.00
01/09/2016
09.00 - 11.00
01/09/2016
13.30
3สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา15/08/2016 - 30/08/2016
09.00 - 15.00
06/09/2016
09.00 - 11.00
06/09/2016
13.30
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 257184