Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาซื้อโต๊ะอ่านหนังสือแบบเหล็ก จำนวน 1,329 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้อ่านหนังสือ จำนวน 4,000 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็ก จำนวน 1,465 ตู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์อาหารกลางคืน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงครั้งนี้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.อาร์.คอนสตรั๊คชั่น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,480,000.00 บาท (ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานห้องทดลองศูนย์เครื่องมือวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างครั้งนี้ คือ บริษัท วี.อาร์.แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,146,988.00 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ IPV6 ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,110,000.00 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนหมึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,925,454.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 46 ชุด ที่อาคารต่าง ๆ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อเครื่องไอออนโครมาโทกราฟี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อเครื่องไอออนโครมาโทกราฟี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ยกเลิกประกาศประกวดราคาเนื่องจากไม่มีผู้รับเอกสารประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โรงพยาบาลระยะที่ 1 จำนวน 2 รายการ 1) Air Handing Unit Double Skins 4 ชุด 2) Ceiling Split Type Air Conditioning Unit 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท แอร์พลัส แอ็พพลาย จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,701,855.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกวดราคาซื้อระบบบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท ดาต้าเจม จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,940,000.00 บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น และอุปกรณ์ในระบบ Chiller อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการด้านมิกซ์มีเดีย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,899,000.00 บาท (หกล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างครั้งนี้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 นคร วิศวกรรม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,325,000.00 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อชุดบรรจุของเหลวกึ่งอัตโนมัติพร้อมระบบปิดผนึก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,915,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อชุดตรวจบันทึกติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG recorder) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท สมิท เมดิคอล จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,490,000.00 บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ยกเลิกการประกวดราคาซื้อ เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ประกวดราคาซื้อรายการเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,484,100.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างครั้งนี้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,208,888.00 บาท (เจ็ดล้านสองแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อระบบผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่แบบดิจิตอล ความละเอียดสูง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,720,000.00 บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ขณะออกกำลังกายแบบไร้สาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อระบบเสียงและภาพห้องประชุม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท อะคูสติค แอนด์ ไลท์ติ้ง ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,940,000.00 บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสมบัติทางวิทยากระแสเชิงพลวัตแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อประกาศทั่วไปข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับเรื่อง
กำหนดวัน/เวลา
 
 
รับ/ขาย แบบ/เอกสาร
ยื่นซอง
เปิดซอง
1สอบราคาซื่้อระบบสารสนเทศบุคคล จำนวน 1 ระบบ16/06/2016 - 01/07/2016
09.00 - 15.00
04/07/2016
09.00 - 11.00
04/07/2016
13.30
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 253544