Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท วี.อาร์แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,481,094.50 บาท (เก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)

ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานบริการบำรุงรักษาภูมิทัศน์และพื้นที่บริเวณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานบริการพนักงานห้องทดลอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท วี.อาร์แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,699,999.00 บาท (ห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท เฮลโลภูเก็ต จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 55,239,954.88 บาท (ห้าสิบห้าล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์วิจัยคลินิก (Clinical Research Center) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพรภัณฑ์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,495,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,410,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับเรื่อง
กำหนดวัน/เวลา
 
 
รับ/ขาย แบบ/เอกสาร
ยื่นซอง
เปิดซอง
1สอบราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อในแนวนอน จำนวน 1 เครื่อง09/12/2014 - 05/01/2015
09.00 - 15.00
06/01/2015
09.00 - 11.00
06/01/2015
13.30
2สอบราคาซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อ (Tube Furnace) จำนวน 1 เครื่อง11/12/2014 - 23/12/2014
09.00 - 15.00
24/12/2014
09.00 - 11.00
24/12/2014
13.30
3สอบราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมชนิดนาโน จำนวน 1 เครื่อง12/12/2014 - 25/12/2014
09.00 - 15.00
26/12/2014
09.00 - 11.00
26/12/2014
13.30
4สอบราคาซื้อตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิต่ำ ขนาดใหญ่ จำนวน 1 ตู้15/12/2014 - 27/01/2015
09.00 - 15.00
28/01/2015
09.00 - 11.00
28/01/2015
13.30
5สอบราคาซื้อเครือ่งปั่นเหวี่ยงชนิดตั้งโต๊ะ (Benchtop centrifuge) จำนวน 2 เครื่อง15/12/2014 - 13/01/2015
09.00 - 15.00
14/01/2015
09.00 - 11.00
14/01/2015
13.30
6สอบราคาจัดซื้อเครื่องควบคุมอูณหภูมิและความชื้น จำนวน 1 เครื่อง16/12/2014 - 06/01/2015
09.00 - 15.00
07/01/2015
09.00 - 11.00
07/01/2015
13.30
7สอบราคาซื้อชุดทำเครื่องประดับพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด16/12/2014 - 30/12/2014
09.00 - 15.00
05/01/2015
09.00 - 11.00
05/01/2015
13.30
8สอบราคาจัดซื้อระบบเสียงและภาพห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ16/12/2014 - 13/01/2015
09.00 - 15.00
14/01/2015
09.00 - 11.00
14/01/2015
13.30
9สอบราคาจัดซื้อเครื่องควบคุมความชื้นอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง18/12/2014 - 21/01/2015
09.00 - 15.00
22/01/2015
09.00 - 11.00
22/01/2015
13.30
10สอบราคาจัดซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 10-95 องศาเซลเซียส ความจุไม่น้อยกว่า 29 ลิตร18/12/2014 - 15/01/2015
09.00 - 15.00
16/01/2015
09.00 - 11.00
16/01/2015
13.30
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 216975