Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์(บัณฑิตศึกษา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงครั้งนี้ คือ บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,200,000.00 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อระบบบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,900,000.00 บาท (ห้าาล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเตียง 2 ชั้น จำนวน 400 เตียง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ประกวดราคาซื้อ ครั้งที่ 2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์์    ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,952,750.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกวิเคราะห์สารประกอบ (High performance liquid chromatography) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ IPV6 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,840,000.00 บาท (สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR)

ประกวดราคาซื้อกล้องบันทึกภาพในสตูดิโอ ระบบดิจิตอล HD พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,872,000.00 บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบสมบัติทางกลและโครงสร้าง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,277,775.00 บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งความดันแบบอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อประกาศทั่วไป
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการจัดทำให้เช่า ครุยวิทยาฐานะและเครื่องประดับประกอบการใช้ครุย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. 2557-2561


ข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับเรื่อง
กำหนดวัน/เวลา
 
 
รับ/ขาย แบบ/เอกสาร
ยื่นซอง
เปิดซอง
1สอบราคาจ้างปรับปรุงผนังห้องเรียน 150 ที่นั่ง อาคารเรียนรวม 5 และ 714/05/2015 - 25/05/2015
09.00 - 15.00
03/06/2015
09.00 - 11.00
03/06/2015
13.30
2สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเขียนแบบ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 722/05/2015 - 15/06/2015
09.00 - 15.00
23/06/2015
09.00 - 11.00
23/06/2015
13.30
3สอบราคารายการ ระบบระบายอากาศ (Exhaust Hood) จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 3)25/05/2015 - 10/06/2015
09.00 - 15.00
11/06/2015
09.00 - 11.00
11/06/2015
13.30
4สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนและลานจอดรถในเขตหอพักนักศึกษา26/05/2015 - 11/06/2015
09.00 - 15.00
17/06/2015
09.00 - 11.00
17/06/2015
13.30
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 225942