Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท เฮลโลภูเก็ต จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 55,239,954.88 บาท (ห้าสิบห้าล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์วิจัยคลินิก (Clinical Research Center) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพรภัณฑ์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,495,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,410,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ชนิดฟิลด์อิมิสชั่นพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท อินโนสโคป จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,690,000.00 บาท (ยี่สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมประมวลผล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,984,00.00 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร 6 ล้อ (รถบัสพัดลม)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 210 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,727,500.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับเรื่อง
กำหนดวัน/เวลา
 
 
รับ/ขาย แบบ/เอกสาร
ยื่นซอง
เปิดซอง
1สอบราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์สำหรับสถานศึกษา19/08/2014 - 02/09/2014
09.00 - 15.00
03/09/2014
09.00 - 11.00
03/09/2014
13.30
2สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่พักคอยอาคารวิชาการและปรับปรุงประตูให้ระบายอากาศ19/08/2014 - 03/09/2014
09.00 - 15.00
08/09/2014
09.00 - 11.00
08/09/2014
13.30
3สอบราคาจ้างติดตั้งฉนวนยางหุ้มเครื่องเป่าลมเย็น อาคารบรรณสารฯ19/08/2014 - 28/08/2014
09.00 - 15.00
02/09/2014
09.00 - 11.00
02/09/2014
13.30
4สอบราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาตู้เมนเซอร์กิจเบรกเกอร์ อาคารไทยบุรี19/08/2014 - 29/08/2014
09.00 - 15.00
04/09/2014
09.00 - 11.00
04/09/2014
13.30
5สอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 10 ชุด พร้อมติดตั้ง ที่หอพักลักษณานิเวศ 1-5 , 10, 11, 13 และ 1428/08/2014 - 08/09/2014
09.00 - 15.00
09/09/2014
09.00 - 11.00
09/09/2014
13.30
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 210662