Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็ก จำนวน 1,465 ตู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,673,350.00 บาท (สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อโต๊ะอ่านหนังสือแบบเหล็ก จำนวน 1,329 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,239,500.00 บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 45 ชุด ที่อาคารต่าง ๆ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์แอร์ เซอร์วิส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,960,000.00 บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเครื่องไอออนโครมาโทกราฟี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท อาร์เคมีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,241,650.00 บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น และอุปกรณ์ในระบบ Chiller อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นจำนวนเงินสิ้น 9,350,000.00 บาท (เก้าล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้อ่านหนังสือ จำนวน 4,000 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์อาหารกลางคืน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงครั้งนี้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.อาร์.คอนสตรั๊คชั่น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,480,000.00 บาท (ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานห้องทดลองศูนย์เครื่องมือวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างครั้งนี้ คือ บริษัท วี.อาร์.แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,146,988.00 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ IPV6 ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,110,000.00 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนหมึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,925,454.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โรงพยาบาลระยะที่ 1 จำนวน 2 รายการ 1) Air Handing Unit Double Skins 4 ชุด 2) Ceiling Split Type Air Conditioning Unit 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท แอร์พลัส แอ็พพลาย จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,701,855.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกวดราคาซื้อระบบบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท ดาต้าเจม จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,940,000.00 บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการด้านมิกซ์มีเดีย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,899,000.00 บาท (หกล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างครั้งนี้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 นคร วิศวกรรม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,325,000.00 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อชุดบรรจุของเหลวกึ่งอัตโนมัติพร้อมระบบปิดผนึก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,915,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อชุดตรวจบันทึกติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG recorder) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท สมิท เมดิคอล จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,490,000.00 บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ยกเลิกการประกวดราคาซื้อ เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ประกวดราคาซื้อรายการเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,484,100.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างครั้งนี้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,208,888.00 บาท (เจ็ดล้านสองแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อระบบผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่แบบดิจิตอล ความละเอียดสูง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,720,000.00 บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ขณะออกกำลังกายแบบไร้สาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อระบบเสียงและภาพห้องประชุม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท อะคูสติค แอนด์ ไลท์ติ้ง ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,940,000.00 บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสมบัติทางวิทยากระแสเชิงพลวัตแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อประกาศทั่วไปข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับเรื่อง
กำหนดวัน/เวลา
 
 
รับ/ขาย แบบ/เอกสาร
ยื่นซอง
เปิดซอง
1สอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน 4 สูตร และ Dolomite จำนวน 1 รายการ เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ25/07/2016 - 05/08/2016
09.00 - 15.00
08/08/2016
09.00 - 11.00
08/08/2016
13.30
2สอบราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานภูมิทัศน์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร25/07/2016 - 05/08/2016
09.00 - 15.00
08/08/2016
09.00 - 11.00
08/08/2016
13.30
3สอบราคาซื้อเครื่องประทับตราดุนไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง13/07/2016 - 28/07/2016
09.00 - 15.00
29/07/2016
09.00 - 11.00
29/07/2016
13.30
4สอบราคาซื้อระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์13/07/2016 - 28/07/2016
09.00 - 15.00
29/07/2016
09.00 - 11.00
29/07/2016
13.30
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 255021