Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซ่อม ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (TOR)

ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์การรักษาโรคทางจอประสาทตาและโรคต้อหิน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,950,000.00 บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อระบบปฎิบัติการผลิตงานกราฟิกสำหรับงาน โทรทัศน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท จีบีเอส อลิอันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,440,000.00 บาท (สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูลฉุกเฉินเพื่อภัยพิบัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท เฟริส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,760,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ 2 สระ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้างปรับปรุง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิสถาปัตย์บริเวณอ่างเก็บน้ำทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 125 ไร่ เฟส 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงครั้งนี้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินแสงจันทร์ นครศรีฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,000,000.00 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเครื่องอินดักทีฟ คัปเปิลพลาสมา สเปกโตมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาตร์ และการออกแบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงครั้งนี้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปันรัก คอนสตรัคชั่น (2006) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,570,000.00 บาท (สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการศูนย์บริการประชาชนแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท เฟรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,970,000.00 บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อระบบสนับสนุนการให้บริการห้องสมุดดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR)

ประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 4 ประเภท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท เปเปอร์ สยาม ซิตี้ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,221,330.00 บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานพลาซ่า อาคารไทยบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างครั้งนี้ คือ บริษัท โชตินคร การโยธา จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,100,000.00 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง LED สำหรับอาคารในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างครั้งนี้ คือ บริษัท แอลอีดี สเปกตรัม จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,950,000.00 บาท (หกล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโฆษณา (Electronic Board and LED COLOR DISPLAY) จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท เวลตี้ ครีเอชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,380,000.00 บาท (ห้าล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)ประกาศทั่วไปข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับเรื่อง
กำหนดวัน/เวลา
 
 
รับ/ขาย แบบ/เอกสาร
ยื่นซอง
เปิดซอง
1จัดจ้างคัดเลือกผู้ออกแบบอาคารวิชาการ21/02/2017 - 01/03/2017
09.00 - 15.00
08/03/2017
09.00 - 11.00
08/03/2017
13.30
2สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งห้อง Fitness อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา21/02/2017 - 03/03/2017
09.00 - 15.00
10/03/2017
09.00 - 11.00
10/03/2017
13.30
3สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ17/02/2017 - 02/03/2017
09.00 - 15.00
08/03/2017
09.00 - 11.00
08/03/2017
13.30
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 271087