Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

ประกวดราคาซื้อระบบบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งความดันแบบอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกวิเคราะห์สารประกอบ (High performance liquid chromatography) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์(บัณฑิตศึกษา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้างปรับปรุง

ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อกล้องบันทึกภาพในสตูดิโอ ระบบดิจิตอล HD พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ IPV6 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,820,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานบริการบำรุงรักษาภูมิทัศน์และพื้นที่บริเวณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,774,966.50 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบสตางค์)ประกาศทั่วไป
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการจัดทำให้เช่า ครุยวิทยาฐานะและเครื่องประดับประกอบการใช้ครุย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. 2557-2561


ข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับเรื่อง
กำหนดวัน/เวลา
 
 
รับ/ขาย แบบ/เอกสาร
ยื่นซอง
เปิดซอง
1สอบราคาจัดซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 22 เครื่อง ครั้งที่ 206/03/2015 - 07/04/2015
09.00 - 15.00
08/04/2015
09.00 - 11.00
08/04/2015
13.30
2สอบราคาซื้อโต๊ะอ่านหนังสือเหล็ก จำนวน 382 ตัว24/03/2015 - 08/04/2015
09.00 - 15.00
09/04/2015
09.00 - 11.00
09/04/2015
13.30
3สอบราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อในแนวนอน จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 230/03/2015 - 29/04/2015
09.00 - 15.00
30/04/2015
09.00 - 11.00
30/04/2015
13.30
4สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ พร้อมก๊าซมาตรฐานของ NO2 ขนาด 7 m3 จำ30/03/2015 - 21/04/2015
09.00 - 15.00
22/04/2015
09.00 - 11.00
22/04/2015
13.30
5สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ พร้อมก๊าศมาตรฐานของ SO2 ขนาด 7 m3 จำน30/03/2015 - 21/04/2015
09.00 - 15.00
22/04/2015
09.00 - 11.00
22/04/2015
13.30
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 222307