Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็น และอุปกรณ์ในระบบ Chiller พร้อมติดตั้ง อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมโรงเรือนอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 1,2 และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์์นิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างครั้งนี้ คือ บริษัท ไฮเจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,970,260.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปั๊มน้ำเสีย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์์    ประกวดราคาจ้างปรับปรุง

ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกวิเคราะห์สารประกอบ (High performance liquid chromatography) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท อาร์เคมีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,460,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอเซาท์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,963,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้ คือ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,128,000,000.00 บาท (สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเตียง 2 ชั้น จำนวน 400 เตียง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท บิลเลี่ยนแนเฟอร์ไนน์ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,345,000.00 บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท จิตติ โอ เอ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,369,000.00 บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งความดันแบบอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท เมดิทอป จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,456,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์(บัณฑิตศึกษา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงครั้งนี้ คือ บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,200,000.00 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อระบบบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,900,000.00 บาท (ห้าาล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,952,750.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)ประกาศทั่วไปข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้มาทำสัญญากับมหาวิทยาลัย หลังจากได้รับแจ้งภายใน 15 วัน
ลำดับเรื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วงเงิน
1จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร จำนวน 4 รายการ
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
2ซื้อตู้อบลมร้อน Hat air oven จำนวน 4 ตู้
บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จำกัด
400,000.00
3สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมอบแห้งอัตโนมัติ (Autoclave with Drying Cycle) จำนวน 1 เครื่อง ครั
บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
270,000.00
4จ้างออกแบบอาคารฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีคัดเลือก
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
5สอบราคาซื้อเครื่องเลื่อยทำข้อต่อเดี่ยวสำหรับงานโครงสร้าง จำนวน 1 เครื่อง
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
6สอบราคาจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 1 (ACTIVE LEARNING)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.อัมรินทร์ก่อสร้าง
1,460,000.00
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 238856