Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาความผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง ปานแดง (Pulsed Dye Laser) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อระบบป้องกันความชื้นและควบคุมอุณหภูมิเพื่อสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR)

ประกวดราคาซื้อระบบสนับสนุนการให้บริการห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR)

ประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 4 ประเภท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการทำเทคนิคพิเศษ (Visual Effects) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการสตูดโอวิทยุโทรทัศน์ความละเอียดสูง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR)

ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการผลิตงานกราฟฟิกสำหรับงานโทรทัศน์ (expression graphic system for studio) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR)

ประกวดราคาซื้อระบบไฟฟ้าสำลอง พร้อมติดตั้ง อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR)

ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโฆษณา (Electronic Board and LED COLOR DISPLAY) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR)

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Precision Air Conditioning System และอุปกรณ์ในห้องคอมพิวเตอร์หลัก อาคารคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,080,000.00 บาท (สองล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อระบบเสียงและภาพห้องปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR)

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาครั้งนี้ คือ บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,980,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นปูหินแกรนิต และขัดพื้นหินขัด อาคารเรียนรวม 1,3,5 และ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้างปรับปรุง

ประกวดราคาจ้างทาสี อาคารเรียนรวม 3, 5 และ 7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้างปรับปรุง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำดี หอพักนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้างปรับปรุง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโถงกลางพื้นไม้สังเคราะห์ อาคารเรียนรวม 3,5 และ 7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงประกาศทั่วไปข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้มาทำสัญญากับมหาวิทยาลัย หลังจากได้รับแจ้งภายใน 15 วัน
ลำดับเรื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วงเงิน
1สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียน 35,70 ที่นั่ง และห้องพักอาจารย์ อาคารเรียนรวม 1,3,5 และ 7
หจก.9นครวิศวกรรม
1,800,000.00
2สอบราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์การแพทย์
บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด
357,000.00
3สอบราคาซื้อเครื่องเลื่อยทำข้อต่อเดี่ยวสำหรับงานโครงสร้าง จำนวน 1 เครื่อง
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
4จ้างออกแบบอาคารฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีคัดเลือก
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
5สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมอบแห้งอัตโนมัติ (Autoclave with Drying Cycle) จำนวน 1 เครื่อง ครั
บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
270,000.00
6ซื้อตู้อบลมร้อน Hat air oven จำนวน 4 ตู้
บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จำกัด
400,000.00
7จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร จำนวน 4 รายการ
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 261428