Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)


ประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคซื้อระบบการเรียนการสอนทางไกล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ไฟล์ประกาศประกวดราคา


ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ไฟล์ประกาศยกเลิกการประกวดราคา


ประกวดราคซื้อระบบเสียงและภาพอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ไฟล์ประกาศประกวดราคา


ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารอาคารศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลังที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ไฟล์ประกาศประกวดราคา

ประกาศผลประกวดราคาซื้อ/จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารที่พักบุคลากร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้ คือ บริษัท ฟอร์ คอน จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 310,650,000.00 บาท (สามร้อยสิบล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์สำรองข้อมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงครั้งนี้ คือ บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,025,000.00 บาท (สองล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม พร้อมหลังคาคลุม (2สนาม) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐณิชากรุ๊ป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,320,000.00 บาท (เจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง พร้อมติดตั้ง อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้องครั้งนี้ คือ บริษัท ไฮ เจน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,600,100.00 บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุทยานเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.อาร์.คอมสตรั๊คชั่น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,388,000.00 บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)


ประกาศทั่วไป/ประกาศคัดเลือกต่าง ๆ

ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยวิธีคัดเลือก    ไฟล์ประกาศและ TOR แนบ


ประกาศยกเลิกการสอบราคาจัดจ้างปรับพื้นที่แปลงปลูกปาล์มน้ำมัน ถนน และแนวคูระบายน้ำ บริเวณแปลง 4 ศูนย์สมาร์ทฟาร์    ไฟล์ประกาศแนบ


ประกาศจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารที่พักบุคลากร โดยวิธีคัดเลือก    ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้ควบคุมงานครั้งนี้ คือ บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,300,000.00 บาท (ห้าล้านสามแสนบาทถ้วน)

ประกาศจัดจ้างคัดเลือกผู้ออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมนิทรรศการภายในและสิ่งประกอบ โดยวิธีคัดเลือก    ไฟล์ประกาศแนบ    ไฟล TOR แนบ
ข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้มาทำสัญญากับมหาวิทยาลัย หลังจากได้รับแจ้งภายใน 15 วัน
ลำดับเรื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วงเงิน
1สอบราคาซื้อเครื่องเลื่อยทำข้อต่อเดี่ยวสำหรับงานโครงสร้าง จำนวน 1 เครื่อง
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
2สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมอบแห้งอัตโนมัติ (Autoclave with Drying Cycle) จำนวน 1 เครื่อง ครั
บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
270,000.00
3ซื้อตู้อบลมร้อน Hat air oven จำนวน 4 ตู้
บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จำกัด
400,000.00
4จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร จำนวน 4 รายการ
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 295176