Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมประมวลผล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,984,00.00 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์วิจัยคลินิก (Clinical Research Center) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาจ้างปรับปรุง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร 6 ล้อ (รถบัสพัดลม)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ชนิดฟิลด์อิมิสชั่นพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR) ครั้งที่ 3

ขยายเวลาประกาศการคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในการจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2557    ประกาศทั่วไป

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 210 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,727,500.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาจ้างปรับปรุง

ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาแรงงาน คือ บริษัท วี.อาร์.แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,358,900.00 บาท (เก้าล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานบำรุงรักษาภูมิทัศน์และพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาแรงงาน คือ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,354,762.00 บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)ข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้มาทำสัญญากับมหาวิทยาลัย หลังจากได้รับแจ้งภายใน 15 วัน

Warning: mktime() [function.mktime]: Windows does not support negative values for this function in H:\OpenSource\dps2\center\functionCenter.php on line 22

Warning: date() [function.date]: Windows does not support dates prior to midnight (00:00:00), January 1, 1970 in H:\OpenSource\dps2\center\functionCenter.php on line 23

Warning: mktime() [function.mktime]: Windows does not support negative values for this function in H:\OpenSource\dps2\center\functionCenter.php on line 22

Warning: date() [function.date]: Windows does not support dates prior to midnight (00:00:00), January 1, 1970 in H:\OpenSource\dps2\center\functionCenter.php on line 23

Warning: mktime() [function.mktime]: Windows does not support negative values for this function in H:\OpenSource\dps2\center\functionCenter.php on line 22

Warning: date() [function.date]: Windows does not support dates prior to midnight (00:00:00), January 1, 1970 in H:\OpenSource\dps2\center\functionCenter.php on line 23
ลำดับเรื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วงเงิน
1สอบราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำดีอาคารเรียนรวม 1,3,4,5,7 และอาคารลักษณานิเวศ 1-5
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าหินธุรกิจ
550,000
2สอบราคาซื้อตู้เสื้อผ้าแบบเหล็ก
บริษัท สหสยามวิคตอรี่ จำกัด
543,774
3สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 2
บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ในวงเงิน 1,494,891.25 บาท
1,494,891
4สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องซ่อมบำรุงเครื่องมือ อาคารเครื่องฯ 5
ยกเลิกการสอบราคา
0
5สอบราคาซื้อหุ่นกลไกการคลอด จำนวน 2 ตัว
ยกเลิกการสอบราคา
0
6สอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าพลังงานความร้อนของมูลฝอย จำนวน 2 เครื่อง
บริษัท ลีโก้ อินทตรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
1,670,000
7สอบราคาซื้อเครื่องชั่งสำหรับงานวิเคราะห์ Analytical balance 6 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง
บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด
1,110,000
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 205273