Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท เฮลโลภูเก็ต จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 55,239,954.88 บาท (ห้าสิบห้าล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์วิจัยคลินิก (Clinical Research Center) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพรภัณฑ์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,495,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,410,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ชนิดฟิลด์อิมิสชั่นพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท อินโนสโคป จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,690,000.00 บาท (ยี่สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมประมวลผล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,984,00.00 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร 6 ล้อ (รถบัสพัดลม)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 210 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,727,500.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้มาทำสัญญากับมหาวิทยาลัย หลังจากได้รับแจ้งภายใน 15 วัน
ลำดับเรื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วงเงิน
1ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
บริษัท อเมอแซม ไบโอไซด์ (ประเทศไทย) จำกัด
300,000.00
2จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร จำนวน 4 รายการ
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
3ซื้อตู้อบลมร้อน Hat air oven จำนวน 4 ตู้
บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จำกัด
400,000.00
4ชุดประมวลและวิเคราะห์ผลจากเครื่องมือวัดปฏิกริยาเคมีไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
ยกเลิกสอบราคา
0.00
5ซื้อครุภัณฑ์ไฮโดรจีนเนชั่น จำนวน 1 เครื่อง
บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัด
500,000.00
6ซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ
ยกเลิกการจัดหา
0.00
7ซื้อครุภัณฑ์มิเตอร์วัดความต้านทานค่าสูง จำนวน 1 เครื่อง
บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีท จำกัด
490,000.00
8สอบราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำดีอาคารเรียนรวม 1,3,4,5,7 และอาคารลักษณานิเวศ 1-5
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าหินธุรกิจ
550,000.00
9สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมอบแห้งอัตโนมัติ (Autoclave with Drying Cycle) จำนวน 1 เครื่อง ครั
บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
270,000.00
10จ้างออกแบบอาคารฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีคัดเลือก
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
11สอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 8 เตียง ครั้งที่ 3
บริษัท ฟาร์เมด แอนด์ ซายด์ จำกัด
307,125.00
12สอบราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์สำหรับสถานศึกษา
บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด
820,000.00
13สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่พักคอยอาคารวิชาการและปรับปรุงประตูให้ระบายอากาศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สงวนก่อสร้าง
1,520,000.00
14สอบราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาตู้เมนเซอร์กิจเบรกเกอร์ อาคารไทยบุรี
บริษัท พี เทค คอนโทรล จำกัด
950,000.00
15สอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 10 ชุด พร้อมติดตั้ง ที่หอพักลักษณานิเวศ 1-5 , 10, 11, 13 และ 14
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นซ่า เคมีคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
588,500.00
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 211434