Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ IPV6 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง Tor)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,820,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานบริการบำรุงรักษาภูมิทัศน์และพื้นที่บริเวณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,774,966.50 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบสตางค์)

ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท วี.อาร์แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,481,094.50 บาท (เก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)

ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานบริการพนักงานห้องทดลอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท วี.อาร์แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,699,999.00 บาท (ห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท เฮลโลภูเก็ต จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 55,239,954.88 บาท (ห้าสิบห้าล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์วิจัยคลินิก (Clinical Research Center) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพรภัณฑ์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,495,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,410,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้มาทำสัญญากับมหาวิทยาลัย หลังจากได้รับแจ้งภายใน 15 วัน
ลำดับเรื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วงเงิน
1ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
บริษัท อเมอแซม ไบโอไซด์ (ประเทศไทย) จำกัด
300,000
2จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร จำนวน 4 รายการ
ยกเลิกการสอบราคา
0
3ซื้อตู้อบลมร้อน Hat air oven จำนวน 4 ตู้
บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จำกัด
400,000
4ชุดประมวลและวิเคราะห์ผลจากเครื่องมือวัดปฏิกริยาเคมีไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
ยกเลิกสอบราคา
0
5ซื้อครุภัณฑ์ไฮโดรจีนเนชั่น จำนวน 1 เครื่อง
บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัด
500,000
6ซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ
ยกเลิกการจัดหา
0
7ซื้อครุภัณฑ์มิเตอร์วัดความต้านทานค่าสูง จำนวน 1 เครื่อง
บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีท จำกัด
490,000
8สอบราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำดีอาคารเรียนรวม 1,3,4,5,7 และอาคารลักษณานิเวศ 1-5
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าหินธุรกิจ
550,000
9สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมอบแห้งอัตโนมัติ (Autoclave with Drying Cycle) จำนวน 1 เครื่อง ครั
บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
270,000
10จ้างออกแบบอาคารฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีคัดเลือก
ยกเลิกการสอบราคา
0
11สอบราคาจัดซื้อเครื่องควบคุมอูณหภูมิและความชื้น จำนวน 1 เครื่อง
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
480,000
12สอบราคาซื้อชุดทำเครื่องประดับพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
ยกเลิกการสอบราคา
0
13สอบราคาจัดซื้อระบบเสียงและภาพห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ
บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด
368,800
14สอบราคาจัดซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 10-95 องศาเซลเซียส ความจุไม่น้อยกว่า 29 ลิตร
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
269,319
15สอบราคาซื้อเครื่องเลื่อยทำข้อต่อเดี่ยวสำหรับงานโครงสร้าง จำนวน 1 เครื่อง
ยกเลิกการสอบราคา
0
16สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple Imac จำนวน 5 เครื่อง
บริษัท จิตติ โอ เอ จำกัด
310,000
17สอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) จำนวน 20 เครื่อง
ยกเลิกการสอบราคา
0
18สอบราคาซื้อเครื่องให้ความร้อน (Hot plate with magnetic stirrer) จำนวน 25 เครื่อง
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
695,500
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 219287