Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาซื้อกล้องบันทึกภาพในสตูดิโอ ระบบดิจิตอล HD พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,872,000.00 บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบสมบัติทางกลและโครงสร้าง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,277,775.00 บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

ประกวดราคาซื้อระบบบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งความดันแบบอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกวิเคราะห์สารประกอบ (High performance liquid chromatography) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์(บัณฑิตศึกษา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้างปรับปรุง

ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ IPV6 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,820,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานบริการบำรุงรักษาภูมิทัศน์และพื้นที่บริเวณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,774,966.50 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบสตางค์)ประกาศทั่วไป
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการจัดทำให้เช่า ครุยวิทยาฐานะและเครื่องประดับประกอบการใช้ครุย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. 2557-2561


ข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้มาทำสัญญากับมหาวิทยาลัย หลังจากได้รับแจ้งภายใน 15 วัน
ลำดับเรื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วงเงิน
1ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
บริษัท อเมอแซม ไบโอไซด์ (ประเทศไทย) จำกัด
300,000.00
2จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร จำนวน 4 รายการ
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
3ซื้อตู้อบลมร้อน Hat air oven จำนวน 4 ตู้
บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จำกัด
400,000.00
4ชุดประมวลและวิเคราะห์ผลจากเครื่องมือวัดปฏิกริยาเคมีไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
ยกเลิกสอบราคา
0.00
5ซื้อครุภัณฑ์ไฮโดรจีนเนชั่น จำนวน 1 เครื่อง
บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัด
500,000.00
6ซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ
ยกเลิกการจัดหา
0.00
7ซื้อครุภัณฑ์มิเตอร์วัดความต้านทานค่าสูง จำนวน 1 เครื่อง
บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีท จำกัด
490,000.00
8สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมอบแห้งอัตโนมัติ (Autoclave with Drying Cycle) จำนวน 1 เครื่อง ครั
บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
270,000.00
9จ้างออกแบบอาคารฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีคัดเลือก
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
10สอบราคาซื้อเครื่องเลื่อยทำข้อต่อเดี่ยวสำหรับงานโครงสร้าง จำนวน 1 เครื่อง
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
11สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องธุรการ ห้องประชุมและห้องคณบดีอาคารวิชาการ1,3และ4
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ
580,000.00
12สอบราคาซื้อชุดถ่ายภาพเจลและโปรแกรมวิเคราะห์ (Gel documentation) จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2
บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด
565,000.00
13สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียงและภาพ จำนวน 2 ระบบ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอเซาท์
443,000.00
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 223089