Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อเตียง 2 ชั้น จำนวน 400 เตียง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท บิลเลี่ยนแนเฟอร์ไนน์ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,345,000.00 บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท จิตติ โอ เอ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,369,000.00 บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งความดันแบบอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท เมดิทอป จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,456,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์(บัณฑิตศึกษา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงครั้งนี้ คือ บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,200,000.00 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อระบบบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,900,000.00 บาท (ห้าาล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์์    ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,952,750.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกวิเคราะห์สารประกอบ (High performance liquid chromatography) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ IPV6 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,840,000.00 บาท (สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อกล้องบันทึกภาพในสตูดิโอ ระบบดิจิตอล HD พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,872,000.00 บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบสมบัติทางกลและโครงสร้าง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,277,775.00 บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)ประกาศทั่วไป
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการจัดทำให้เช่า ครุยวิทยาฐานะและเครื่องประดับประกอบการใช้ครุย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. 2557-2561


ข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้มาทำสัญญากับมหาวิทยาลัย หลังจากได้รับแจ้งภายใน 15 วัน
ลำดับเรื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วงเงิน
1ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
บริษัท อเมอแซม ไบโอไซด์ (ประเทศไทย) จำกัด
300,000.00
2จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร จำนวน 4 รายการ
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
3ซื้อตู้อบลมร้อน Hat air oven จำนวน 4 ตู้
บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จำกัด
400,000.00
4ชุดประมวลและวิเคราะห์ผลจากเครื่องมือวัดปฏิกริยาเคมีไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
ยกเลิกสอบราคา
0.00
5ซื้อครุภัณฑ์ไฮโดรจีนเนชั่น จำนวน 1 เครื่อง
บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัด
500,000.00
6ซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ
ยกเลิกการจัดหา
0.00
7ซื้อครุภัณฑ์มิเตอร์วัดความต้านทานค่าสูง จำนวน 1 เครื่อง
บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีท จำกัด
490,000.00
8สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมอบแห้งอัตโนมัติ (Autoclave with Drying Cycle) จำนวน 1 เครื่อง ครั
บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
270,000.00
9จ้างออกแบบอาคารฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีคัดเลือก
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
10สอบราคาซื้อเครื่องเลื่อยทำข้อต่อเดี่ยวสำหรับงานโครงสร้าง จำนวน 1 เครื่อง
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
11สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมสระว่ายน้ำ (สระซ้อม)
หจก. 9 นครวิศวกรรม
505,000.00
12สอบราคาซื้อเครื่องเลื่อยทำข้อต่อเดี่ยวสำหรับงานโครงสร้าง จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 3
บริษัท พนาซ่า จำกัด
1,290,000.00
13สอบราคารายการ ระบบระบายอากาศ (Exhaust Hood) จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 3)
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
14สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเภสัชสังคมและเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 2
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 นคร วิศวกรรม
293,000.00
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 228561