Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
ประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารที่พักบุคลากร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์สำรองข้อมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาจ้างปรับปรุง
ประกาศผลประกวดราคาซื้อ/จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม พร้อมหลังคาคลุม (2สนาม) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐณิชากรุ๊ป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,320,000.00 บาท (เจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง พร้อมติดตั้ง อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้องครั้งนี้ คือ บริษัท ไฮ เจน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,600,100.00 บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุทยานเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.อาร์.คอมสตรั๊คชั่น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,388,000.00 บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์รังสีวิทยาพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท ไบโอเท็ค จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,330,000.00 บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เฟส 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงครั้งนี้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29,274,000.00 บาท (ยี่สิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซ่อม ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐณิชา กรุ๊ป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,770,000.00 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อระบบสนับสนุนการให้บริการห้องสมุดดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท เทรซ ออน จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,200,000.00 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์การรักษาโรคทางจอประสาทตาและโรคต้อหิน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,950,000.00 บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อระบบปฎิบัติการผลิตงานกราฟิกสำหรับงาน โทรทัศน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท จีบีเอส อลิอันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,440,000.00 บาท (สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)


ประกาศทั่วไปข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้มาทำสัญญากับมหาวิทยาลัย หลังจากได้รับแจ้งภายใน 15 วัน
ลำดับเรื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วงเงิน
1สอบราคาจัดจ้างทาสีอาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
2สอบราคาซื้อเครื่องเลื่อยทำข้อต่อเดี่ยวสำหรับงานโครงสร้าง จำนวน 1 เครื่อง
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
3จ้างออกแบบอาคารฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีคัดเลือก
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
4สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมอบแห้งอัตโนมัติ (Autoclave with Drying Cycle) จำนวน 1 เครื่อง ครั
บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
270,000.00
5ซื้อตู้อบลมร้อน Hat air oven จำนวน 4 ตู้
บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จำกัด
400,000.00
6จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร จำนวน 4 รายการ
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 279189