Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท เฮลโลภูเก็ต จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 55,239,954.88 บาท (ห้าสิบห้าล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์วิจัยคลินิก (Clinical Research Center) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพรภัณฑ์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,495,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,410,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ชนิดฟิลด์อิมิสชั่นพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์อนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท อินโนสโคป จำักัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,690,000.00 บาท (ยี่สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมประมวลผล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,984,00.00 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร 6 ล้อ (รถบัสพัดลม)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 210 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,727,500.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาจ้างปรับปรุงข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้มาทำสัญญากับมหาวิทยาลัย หลังจากได้รับแจ้งภายใน 15 วัน

Warning: mktime() [function.mktime]: Windows does not support negative values for this function in H:\OpenSource\dps2\center\functionCenter.php on line 22

Warning: date() [function.date]: Windows does not support dates prior to midnight (00:00:00), January 1, 1970 in H:\OpenSource\dps2\center\functionCenter.php on line 23

Warning: mktime() [function.mktime]: Windows does not support negative values for this function in H:\OpenSource\dps2\center\functionCenter.php on line 22

Warning: date() [function.date]: Windows does not support dates prior to midnight (00:00:00), January 1, 1970 in H:\OpenSource\dps2\center\functionCenter.php on line 23

Warning: mktime() [function.mktime]: Windows does not support negative values for this function in H:\OpenSource\dps2\center\functionCenter.php on line 22

Warning: date() [function.date]: Windows does not support dates prior to midnight (00:00:00), January 1, 1970 in H:\OpenSource\dps2\center\functionCenter.php on line 23

Warning: mktime() [function.mktime]: Windows does not support negative values for this function in H:\OpenSource\dps2\center\functionCenter.php on line 22

Warning: date() [function.date]: Windows does not support dates prior to midnight (00:00:00), January 1, 1970 in H:\OpenSource\dps2\center\functionCenter.php on line 23
ลำดับเรื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วงเงิน
1สอบราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำดีอาคารเรียนรวม 1,3,4,5,7 และอาคารลักษณานิเวศ 1-5
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าหินธุรกิจ
550,000
2จ้างออกแบบอาคารฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีคัดเลือก
ยกเลิกการสอบราคา
0
3สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเสด็จหน้าอาคารไทยบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สงวนก่อสร้าง
488,000
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 209268