Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาจ้าง (ร่าง TOR)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์    ประกวดราคาจ้าง (ร่าง TOR)

ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานบริการพนักงานห้องทดลอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท วี.อาร์แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,699,999.00 บาท (ห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท เฮลโลภูเก็ต จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 55,239,954.88 บาท (ห้าสิบห้าล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์วิจัยคลินิก (Clinical Research Center) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพรภัณฑ์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,495,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,410,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้มาทำสัญญากับมหาวิทยาลัย หลังจากได้รับแจ้งภายใน 15 วัน
ลำดับเรื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วงเงิน
1ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
บริษัท อเมอแซม ไบโอไซด์ (ประเทศไทย) จำกัด
300,000
2จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร จำนวน 4 รายการ
ยกเลิกการสอบราคา
0
3ซื้อตู้อบลมร้อน Hat air oven จำนวน 4 ตู้
บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จำกัด
400,000
4ชุดประมวลและวิเคราะห์ผลจากเครื่องมือวัดปฏิกริยาเคมีไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
ยกเลิกสอบราคา
0
5ซื้อครุภัณฑ์ไฮโดรจีนเนชั่น จำนวน 1 เครื่อง
บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัด
500,000
6ซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ
ยกเลิกการจัดหา
0
7ซื้อครุภัณฑ์มิเตอร์วัดความต้านทานค่าสูง จำนวน 1 เครื่อง
บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีท จำกัด
490,000
8สอบราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำดีอาคารเรียนรวม 1,3,4,5,7 และอาคารลักษณานิเวศ 1-5
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าหินธุรกิจ
550,000
9สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมอบแห้งอัตโนมัติ (Autoclave with Drying Cycle) จำนวน 1 เครื่อง ครั
บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
270,000
10จ้างออกแบบอาคารฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีคัดเลือก
ยกเลิกการสอบราคา
0
11สอบราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
1. บริษัท ไทม์พริ้นติ้ง จำกัด จำนวน 9 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 290,538.50 บาท
2. บริษัท สยามนครินทร์ จำนวน 107 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,863,733.80 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าวังพานิช จำนวน 36 รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 217,999.24 บาท
0
12สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี-ขาวดำ
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
0
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 213316