Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
การประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสมบัติทางวิทยากระแสเชิงพลวัตแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อระบบผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่แบบดิจิตอล ความละเอียดสูง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR)

ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการด้านมิกซ์มีเดีย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกวดราคาซื้อ (ร่าง TOR)

ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็น และอุปกรณ์ในระบบ Chiller พร้อมติดตั้ง อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมโรงเรือนอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 1,2 และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างครั้งนี้ คือ บริษัท ไฮเจน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,970,260.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปั๊มน้ำเสีย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างครั้งนี้ คือ บริษัท อินเตอร์เทค เทคโนโลยี จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,848,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกวิเคราะห์สารประกอบ (High performance liquid chromatography) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครั้งนี้ คือ บริษัท อาร์เคมีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,460,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)ประกาศทั่วไปข่าว/ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ทำเนียบผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้มาทำสัญญากับมหาวิทยาลัย หลังจากได้รับแจ้งภายใน 15 วัน
ลำดับเรื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วงเงิน
1สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ คลาส 2 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (biohazard Safety cabinet class ll) จำนวน 2 ตู้
บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
830,000.00
2สอบราคาจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อ คลาส 2 (Blohazard Safety cabinet class II) จำนวน 1 ตู้
ยกเลิกการเปิดซองสอบราคา
0.00
3สอบราคาจัดจ้างทาสีอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยสุริยฉัตร
980,000.00
4สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงลานจอดรถจักรยานยนต์ ในบริเวณเขตหอพักนักศึกษา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.อัมรินทร์ก่อสร้าง
939,000.00
5สอบราคาซื้อเครื่องประมวลผลสมรรถนะสูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 เครื่อง
บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด
697,000.00
6สอบราคาซื้อเครื่องย้อมสีแผ่นสไลด์อัตโนมัติ (Automated slide staining) จำนวน 1 เครื่อง
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
7สอบราคาซื้อเครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ สำหรับการตัดชิ้นเนื้อ (Tissue embedding workstation) จำนวน 1 เครื่อง
ยกเลิกสอบราคา
0.00
8สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ (Microscope) สำหรับ 10 คนดู จำนวน 1 ตัว
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
9สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
10สอบราคาจัดซื้อตู้เลี้ยงเซลล์แบบควบคุมอุณหภูมิและปริมาณก๊าซคารบอนไดออกไซด์ (CO2 Incubator) จำนวน 2 เครื่อง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.วาย.อาร์
770,000.00
11สอบราคาจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อแบบลามินาร์โฟล คลาส 2 (Laminar Flow class II) จำนวน 1 ตู้
บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
635,000.00
12สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 นคร วิศวกรรม
910,000.00
13สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพรหม ก่อสร้าง
840,000.00
14สอบราคาซื้อเครื่องบดตัวอย่างขยะมูลฝอย จำนวน 1 เครื่อง
บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด
438,700.00
15สอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำกลั่น จำนวน 1 เครื่อง
บริษัท เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค จำกัด
485,000.00
16สอบราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง (PCR-gradient) จำนวน 1 เครื่อง
บริษัท ยีนพลัส จำกัด
374,500.00
17สอบราคาซื้อไมโครปิเปต จำนวน 8 ชุด
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
233,000.00
18สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อพร้ออบแห้งอัตโนมัติ (Autoclave with Drying Chamber) จำนวน 1 เครื่อง
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
250,000.00
19สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบความเร็วรอบต่ำ (Low-speed centrifuge) จำนวน 5 เครื่อง
ยกเลิกสอบราคา
0.00
20สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดชนิดกึ่งอัตโนมัติ (Semiautomatic coagulation analyzer) จำนวน 2 เครื่อง
ยกเลิกสอบราคา
0.00
21สอบราคาซื้อเครื่องระเหยแบบหลายหลอดแก้วด้วยไนโตรเจน (Nitrogen Evaporator) จำนวน 1 เครื่อง
ยกเลิกสอบราคา
0.00
22สอบราคาซื้อเครื่องทำตัวอย่างเข้มข้นสำหรับโปรตีนและดีเอ็นเอ (Evaporator) จำนวน 2 เครื่อง
บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
738,000.00
23สอบราคาซื้อเครื่องเลื่อยทำข้อต่อเดี่ยวสำหรับงานโครงสร้าง จำนวน 1 เครื่อง
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
24จ้างออกแบบอาคารฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีคัดเลือก
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
25สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมอบแห้งอัตโนมัติ (Autoclave with Drying Cycle) จำนวน 1 เครื่อง ครั
บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
270,000.00
26ซื้อตู้อบลมร้อน Hat air oven จำนวน 4 ตู้
บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จำกัด
400,000.00
27จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร จำนวน 4 รายการ
ยกเลิกการสอบราคา
0.00
:: ผู้ดูแลระบบ ::
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 242861