Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
รายละเอียดสอบราคา
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง (Freeze Dryer) จำนวน 1 เครื่อง
เลขที่เอกสาร    2556/029
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง (Freeze Dryer) จำนวน 1 เครื่อง
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้เวียนแจ้งชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ประกาศสอบราคา และต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือสาขาของบริษัทผู้ผลิตประจำประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยมีเอกสารรับรอง
วันที่รับ/ขาย แบบ/เอกสาร
วันที่    14/01/2013 - 05/02/2013
เวลา 09.00-15.00
สถานที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/45-46 ถนนพหลโย
ค่าแบบ/เอกสาร(บาท)
800
กำหนดดูพื้นที่/รับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม
วันที่    
เวลา    
สถานที่
วันยื่นซอง
วันที่    06/02/2013
เวลา     09.00 - 11.00
สถานที่ ณ ส่วนพัสดุ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันเปิดซอง
วันที่    06/02/2013
เวลา     13.30
สถานที่ ณ ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้รับผิดชอบ
นางสุมาลี ไชยยุทธ - 0 7567 3793