Home | เว็บไซต์มหาวิทยาลัย | อินทราเน็ต  
รายละเอียดสอบราคา
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดระเหยสุญญากาศแบบหมุนชนิดแนวนอน จำนวน 1 ชุด
เลขที่เอกสาร    2561/012
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดระเหยสุญญากาศแบบหมุนชนิดแนวนอน จำนวน 1 ชุด
ราคากลางในการสอบราคาซื้อครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 549,000.00 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้เวียนแจ้งชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครังนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
8. ผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ประกาศสอบราคา ต้องได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือสาขาของบริษัทผู้ผลิตประจำประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยมีเอกสารรับรอง
วันที่รับ/ขาย แบบ/เอกสาร
วันที่    22/08/2017 - 13/09/2017
เวลา 09.00-15.00
สถานที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/42-46 ถนนพหลโย
ค่าแบบ/เอกสาร(บาท)
200
กำหนดดูพื้นที่/รับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม
วันที่    
เวลา    
สถานที่
วันยื่นซอง
วันที่    14/09/2017
เวลา     09.00 - 11.00
สถานที่ ณ ส่วนพัสดุ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันเปิดซอง
วันที่    14/09/2017
เวลา     13.30
สถานที่ ณ ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวศิราณีย์ กาฬจันโท - 0 7567 3794