คำแนะนำการใช้งาน

ไฟล์เอกสาร ชื่อโครงการ ประเภทงาน วันประกาศ
ชุดอุปกรณ์ฟื้นฟูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขา จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒
เครื่องเหวี่ยงตกตะกอนหลอดทดลองขนาดเล็ก(Microcentrifuge) จำนวน ๑o ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๒
งานบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o ม.ค. ๒๕๖๒
กล้องจุลทรรศน์ชนิด๒กระบอกตา จำนวน ๔๒ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๑
ระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้ง สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ธ.ค. ๒๕๖๑
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ธ.ค. ๒๕๖๑
เครื่องโทรศัพท์ จำนวน ๒๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ธ.ค. ๒๕๖๑
งานก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑
ชุดอุปกรณ์ให้ออกซิเจนและดูดเสมหะชนิดติดผนัง จำนวน ๓o ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑
รถเข็นสแตนเลส๒ชั้น จำนวน ๑๓ คัน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑
ชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๔ ธ.ค. ๒๕๖๑
ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๔ ธ.ค. ๒๕๖๑
ค่าสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและระบบสำนักงาน จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑
อุปกรณ์อ่าน-บันทึกข้อมูล จำนวน ๑๑o ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔o เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑
การดำเนินการขอใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ ๑๓ ร่าง จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑
ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๑
เครื่องตรวจวชีวเคมีในเลือด จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑
งานปรับปรุงอาคารสำนักงานส่วนนิติการ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑
จัดทำห้องผ่าตัดพร้อมจัดทำและติดตั้งชุดรวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และโคมไฟผ่าตัดใหญ่พร้อมกล้องถ่ายทอดสัญญาณ จำนวน ๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๖๑
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๑
จัดทำห้องผ่าตัดพร้อมจัดทำและติดตั้งชุดรวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และโคมไฟผ่าตัดใหญ่พร้อมกล้องถ่ายทอดสัญญาณ จำนวน ๒ รายการ งานจ้างก่อสร้าง ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๑
โรงเรือนเลี้ยงแพะนม โครงการงานบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ ศูนย์สาธิตฯ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๓o ต.ค. ๒๕๖๑
โรงเรือนเลี้ยงเป็ด โครงการงานบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ ศูนย์สาธิตฯ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๓o ต.ค. ๒๕๖๑
ชุดดูดจ่ายสารละลาย จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๑
เครื่องอ่านแถบตรวจปัสสาวะแบบกึ่งอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๑
บูธกั้นห้อง จำนวน ๑๔๘ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๑
เครื่องปั่นตกตะกอน จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๑
ชุดทดลองพื้นฐานทางปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑
จัดทำและติดตั้งชุดรวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดตั้งเพดานแบบคานพร้อมรางเลื่อน จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑
จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำคอกเลี้ยงโค จำนวน ๑ รายการ งานจ้างก่อสร้าง ๒ ต.ค. ๒๕๖๑
โครงการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลา(Aquapponic) ลดการใช้น้ำ ลดการใช้ปุ๋ย ศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.๙ จำนวน ๑ รายการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๑
โครงการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลา(Aquaponic) ลดการใช้ เพิ่มผลผลิต ศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.๙ จำนวน ๒๕๒๒๗๕ รายการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๑
เครื่องวัดการดูดกลืนแสงในช่วงยูวี-วีสิเบิล จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๑
งานติดตั้งระบบโทรศัพท์สำหรับสำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบคอมพิวเตอร์เสมือน จำนวน ๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑
งานปรับปรุงห้อง IT Co Working Spacing ชั้น ๑ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑
งานปรับปรุงห้องนิทรรศการ Co Working Space อาคารวิชาการ ๖ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑
ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑
จัดจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดเล็ก จำนวน ๑ รายการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๑
ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือรักษาเฉพาะทางกายภาพบำบัด จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑
เครื่องโทรศัพท์ จำนวน ๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๗ ก.ย. ๒๕๖๑
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับโครงการพัฒนาเศรษกิจดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๗ ก.ย. ๒๕๖๑
จัดซื้อระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๗ ก.ย. ๒๕๖๑
อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายสำรองสำหรับรองรับงานประชุมและการจัดนิทรรศการ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๗ ก.ย. ๒๕๖๑
เครื่องตรวจชีวเคมีในเลือด จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๗ ก.ย. ๒๕๖๑
เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๔ ก.ย. ๒๕๖๑
ตู้เย็นเก็บเลือด จำนวน ๑ ตู้ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๑
ปรับปรุงฝ้าเพดานอลูมิเนียม เจาะรูพรุน อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน ๑ รายการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑
ตำราภาษาต่างประเทศ จำนวน ๕๕ รายชื่อ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๑
ตำราภาษาต่างประเทศ จำนวน ๕๕ รายชื่อ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๑
ออกแบบและจัดทำระบบสนับสนุนและให้บริการสื่อการศึกษาออนไลน์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๑
จัดทำเอกสารเผยแพร่ของโครงการ \"ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง\" จำนวน ๑ooo เล่ม การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๑
รายการโทรทัศน์ ความยาว ๓๕ นาที จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๑
แผ่นพับแนะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขนาด ๒๑*๒๙ ซม. จำนวน ๕ooo แผ่น การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๑
ปรับเปลี่ยนภาพตู้ไฟ ขนาด ๑oo*๓oo ซม. และขนาด ๑๕o*๓oo ซม. จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๑
งานบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนและการประชุมทางไกล จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๑
ระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง สำหรับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๑
ครุภัณฑ์ให้การรักษาด้วยความร้อนตื้น จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๑
จัดซื้อรูปปั้นช้างเสมือนจริง จำนวน ๖ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ส.ค. ๒๕๖๑
งานติดตั้งระบบไฟฟ้าตลาดจันทร์ประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ส.ค. ๒๕๖๑
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด จำนวน ๓ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๑
ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือรักษาเฉพาะทางกายภาพบำบัด จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๗ ส.ค. ๒๕๖๑
ระบบระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS) จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๗ ส.ค. ๒๕๖๑
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๗ ส.ค. ๒๕๖๑
งานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๗ ส.ค. ๒๕๖๑
เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๑
เครื่องวัดระดับความดังเสียง จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๑
กล้องจุลทรรศน์สำหรับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพและคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๑
เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๑
สีทาภายในห้องพักนักศึกษา(อาคารลักษณานิเวศ๑๖,๑๗,๑๘) จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑
เครื่องทดสอบหาค่าแรงเฉือนของดินแบบตรง จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑
จ้างติดตั้งราวกั้นสแตนเลสระเบียงน้ำ สวนวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑
ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๑
จัดซื้ออุปกรณ์ตัดหญ้าติดท้ายรถแทรคเตอร์ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๑
ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑
ก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑
เก้าอี้ล้อเข็น จำนวน ๑๕ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๑
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอัดอากาศ จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๑
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๑
งานจ้างปรับปรุงระบบกำจัดไขมันโรงอาหารหัวตะพาน และโรงอาหารกิจกรรมนักศึกษา จำนวน ๓๔ จุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๑
ค่าบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๑
ชุดจักรยานวัดงาน จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ ก.ค. ๒๕๖๑
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด จำนวน ๓ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ ก.ค. ๒๕๖๑
ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ ก.ค. ๒๕๖๑
ครุภัณฑ์ให้การรักษาด้วยความร้อนตื้น จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ ก.ค. ๒๕๖๑
เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและปลายเส้นประสาทด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ จำนวน ๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๖ ก.ค. ๒๕๖๑
เครื่องวัดความเมื่อยล้าของสมองและสายตา จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ก.ค. ๒๕๖๑
งานก่อสร้างทางระบายน้ำล้น บริเวณอ่างเก็บน้ำ ๑ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๑
งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (ปูหินแกรนิตและหินประดับ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๑
งานจ้างเหมาแรงงานทาสีภายในห้องพักอาคารลักษณานิเวศ ๑๖, ๑๗ และ ๑๘ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๑
เครื่องตัดหญ้านั่งขับ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๑
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ-๘oองศาเซลเซียส จำนวน ๑ ตู้ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑
จัดซื้อวัสดุเทคอนกรีตลานจอดรถด้านหน้าสนามฟุตบอลหญ้าเทียม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑
งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน ๑ ระบบ งานจ้างก่อสร้าง ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๑
งานจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องพักผู้ป่วยใน (IPD) โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๑
อุปกรณ์สำหรับผลิตและเผยแพร่รายการ Facebook Live จำนวน ๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๑
งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงอาหารหัวตะพานและโรงอาหารกิจกรรม จำนวน ๓๔ จุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑
กลอ้งจุลทรรศน์ จำนวน ๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๗ มิ.ย. ๒๕๖๑
หุ่นจำลอง๘รายการ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๗ มิ.ย. ๒๕๖๑
ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน ๔ ตู้ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๗ มิ.ย. ๒๕๖๑
เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีนจากเจลและเมมเบรน จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๗ มิ.ย. ๒๕๖๑
เครื่องวัดความสมดุลด้วยการกรองแบบหลายตัวอย่าง จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๗ มิ.ย. ๒๕๖๑
สไลด์ชิ้นเนื้อเยื่อ จำนวน ๕o ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๗ มิ.ย. ๒๕๖๑
งานก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๗ มิ.ย. ๒๕๖๑
วัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑
หนังสือแนะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(Overview) ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ooo เล่ม การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑
งานปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา (Wellness Center) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑
งานจ้างทำเต็นท์โครงเหล็กแบบจั่วพร้อมผ้าใบคลุมเต็นท์ ขนาด ๔ x ๑๒ เมตร จำนวน ๖ หลัง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๔ มิ.ย. ๒๕๖๑
จัดจ้างงานปรับปรุงโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ (ห้องพักแพทย์และห้องสำนักงาน) จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑ มิ.ย. ๒๕๖๑
งานปรับปรุงห้องเรียนอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน ๖ ห้อง พร้อมงานระบบที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑ มิ.ย. ๒๕๖๑
เครื่องวัดความดันลูกตาสำหรับสัตว์ จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑
เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการพยาบาล จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑
เครื่องตรวจมวลกระดูกชนิดเคลื่อนที่ จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๘ พ.ค. ๒๕๖๑
จัดซ์้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับงานทำความสะอาด จำนวน ๔o รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ พ.ค. ๒๕๖๑
จัดซื้อเตียงผ่าตัดไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒ พ.ค. ๒๕๖๑
จัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒ พ.ค. ๒๕๖๑
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒ พ.ค. ๒๕๖๑
งานจ้างถมดินพื้นที่ว่างบริเวณศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๑
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร การป้ายเหล็กบอกทาง จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๑
จัดซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๑
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ ๒ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๑
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม อาคารสถาปัตยกรรม จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑
งานจัดจ้างปูผิวจราจร Asphaltic Concrete หน้าอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา และทางเข้าบ้านเลขที่ ๙๑๗ อาคารวลัยนิวาส ๙ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑
งานปรับปรุงศูนย์อาหารกลางคืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๑
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o เม.ย. ๒๕๖๑
ระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้ง สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o เม.ย. ๒๕๖๑
ระบบแม่ข่ายพร้อมติดตั้งสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o เม.ย. ๒๕๖๑
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง อาคารวิชาการ ๕ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o เม.ย. ๒๕๖๑
ระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้ง อาคารวิชาการ ๕ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ เม.ย. ๒๕๖๑
จัดซื้อโคมไฟส่งตรวจและผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๔ เม.ย. ๒๕๖๑
งานปรับพื้นที่และจัดทำระบบระบายน้ำ เต็นท์พักแรม อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ เม.ย. ๒๕๖๑
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ เม.ย. ๒๕๖๑
งานก่อสร้างอาคารเรียนรวม ๖ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๓ เม.ย. ๒๕๖๑
เครื่องฟอกอากาศชนิดติดผนัง จำนวน ๙ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒ เม.ย. ๒๕๖๑
งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สายและซอฟแวร์ บริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o มี.ค. ๒๕๖๑
ปกปริญญาบัตร จำนวน ๑๓oo เล่ม การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑
โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้เพื่อรองรับระบบการเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑
วัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑
รายการโทรทัศน์ส่วนกลาง ความยาว ๓๕ นาที จำนวน ๑ ตอน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑
จัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบ ๑๒ ลีด จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑
งานปรับปรุงเส้นทางรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑
ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒o มี.ค. ๒๕๖๑
ปรับปรุงประตูเข้าสู่อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ ระบบ งานจ้างก่อสร้าง ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑
จัดทำรูปเล่มรายงานประจำปี ๒๕๖o มหาวิทยาวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ooo เล่ม การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑
โต๊ะผ่าตัดตรวจสัตว์ระบบไฮโดรลิกไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๑
โต๊ะตรวจสัตว์หน้าเรียบ จำนวน ๑o ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๑
ปรับปรุงมุ้งลวดหอพักล้กษณานิเวศ ๗ จำนวน ๑oo ห้อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ มี.ค. ๒๕๖๑
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ ระบบ งานจ้างก่อสร้าง ๗ มี.ค. ๒๕๖๑
โครงการบ้านรักสุนัข จำนวน ๑ หลัง งานจ้างก่อสร้าง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑
จ้างเหมาบริการขนส่งภายในที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Shuttle Bus) จำนวน ๑๖ คัน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๑
ค่าสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (AntiVirus) จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑
ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลทางเกษตร จำนวน ๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑
ปูกระเบื้องบันไดสระว่ายน้ำ จำนวน ๑ งาน งานจ้างก่อสร้าง ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๑
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๑
งานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๑
รายการโทรทัศน์ ความยาว ๓๕ นาที จำนวน ๑ ตอน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๑
จัดซื้อพันธุ์ไม้ จำนวน ๑o รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๑
สารเคมี จำนวน ๔๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๑
รายการวัสดุ สไลด์ จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๑
เครื่องรับโทรศัพท์ จำนวน ๓๑๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑
งานขุดคูระบายน้ำด้านทิศตะวันออกโบราณสถานตุมปัง ระยะทาง ๔๑o เมตร และด้านทิศเหนือโบราณสถานตุมปัง ระยะทาง ๒๘o เมตร จำนวน ๑ งาน งานจ้างก่อสร้าง ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑
งานบริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑
จัดซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงปลา จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ม.ค. ๒๕๖๑
จัดจ้างพิมพ์สารวลัยลักษณ์ฉบับทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖o- กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒oooo ฉบับ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ม.ค. ๒๕๖๑
บอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ Lexicomp Online Base Packge จำนวน ๑ ฐาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ม.ค. ๒๕๖๑
จัดซื้อปุ๋ยสูตร ๑๘-๔๖-o จำนวน ๑๙o๕o กิโลกรัม การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ม.ค. ๒๕๖๑
ถ่ายสำเนาคำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๕๒๙ จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑ ม.ค. ๒๕๖๑
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖o
ติดตั้งกันสาดอาคารเรียนรวม จำนวน ๑ งาน งานจ้างก่อสร้าง ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖o
บอกรับหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖o - เดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๗ ธ.ค. ๒๕๖o
ซื้อเครื่องพิมพ์ระบบมัลติฟังก์ชั่น หน้ากว้าง ๓๖ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o พ.ย. ๒๕๖o
ระบบการเรียนการสอนทางไกลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o พ.ย. ๒๕๖o
การจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (software) COMSOL Multiphysics จำนวน ๖ โมดูล การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o พ.ย. ๒๕๖o
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ พ.ย. ๒๕๖o
เครื่องวัดแก๊สไฮโดรเจนจากลมหายใจ จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ พ.ย. ๒๕๖o
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ พ.ย. ๒๕๖o
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกระดาษสี จำนวน ๘ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ พ.ย. ๒๕๖o
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ พ.ย. ๒๕๖o
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอน (อบรม UKPSF หลักสูตรที่ ๑ Teaching and Learning in higher education) จำนวน ๑ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ พ.ย. ๒๕๖o
เครื่องตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๓ พ.ย. ๒๕๖o
ชุดสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อพื้นฐาน จำนวน ๒๔ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ พ.ย. ๒๕๖o
เครื่องติดตามสัญญาณชีพ จำนวน ๔ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o พ.ย. ๒๕๖o
ตู้ดูดไอควันสารเคมี จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๖o
กรงโมดูลา แบบคอนโดไซส์ใหญ่ จำนวน ๓ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๖o
เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ ระบบปิด (Vacuum tissue processor system) จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๖o
เครื่องวิเคราะห์อสุจิสัตว์ด้วยระบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์อสุจิสัตว์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๖o
ระบบตัดต่อภาพยนตร์ จำนวน ๔ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๖o
เครื่องวิเคราะห์ผลึกเดี่ยวด้วยรังสีเอ็กซ์ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒ พ.ย. ๒๕๖o
ค่าบริการค่าทัวร์โครงการเจรจาความร่วมมือกับ Higher Education Academy (HEA) ในการนำระบบ UKPSF มาใช้เป็นกรอบมาตรฐานในการพัฒนาคณาจารย์ จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o ต.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อเต็นท์พักแรม จำนวน ๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o ต.ค. ๒๕๖o
โครงการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนสาธิต(เลี้ยงปลาน้ำจืด) จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ต.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อชุดมอร์เตอร์ปั๊มสูบน้ำเพิ่มแรงดันสูง จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ ต.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อชุดมอร์เตอร์ปั๊มสูบน้ำเพิ่มแรงดัน จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ ต.ค. ๒๕๖o
เครื่องจี้ไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ต.ค. ๒๕๖o
เครื่องดมยาสบลพร้อมชุดตรวจสัญญาณชีพ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ต.ค. ๒๕๖o
เครื่่องวัดความดันลูกตาสำหรับสัตว์Tonovet จำนวน ๓ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ต.ค. ๒๕๖o
เครื่องมือบำบัดอัลตร้าซาวด์พร้อมไฟฟ้าบำบัด จำนวน ๑ เครื่ือง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ต.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อเก้าอี้ไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑๓๓๖ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ต.ค. ๒๕๖o
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด ๓ ยก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕o กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์เคลื่อนย้าย จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ต.ค. ๒๕๖o
ชุดถ่ายทอดภาพเพื่อผ่าตัดส่องกล้องทางเดินหายใจสำหรับสัตว์เล็ก จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ต.ค. ๒๕๖o
วัสดุ จำนวน ๑๕ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ต.ค. ๒๕๖o
วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๙ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ต.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ระบบรดน้ำสปริงเกอร์ จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ต.ค. ๒๕๖o
จัดซื้ออุปกรณ์ระบบรดน้ำสปิงเกอร์ จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ต.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อจัดจ้างติดตั้งมู่ลี่(ม่านม้วน) จำนวน ๑๕๖.๕ ตารางหลา จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ต.ค. ๒๕๖o
โครงการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนสาธิต จำนวน ๑ งาน งานจ้างก่อสร้าง ๑๑ ต.ค. ๒๕๖o
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๖ ต.ค. ๒๕๖o
กลีเซอรีนความเข้มข้น ๙๙.๕% จำนวน ๕o ถัง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ ต.ค. ๒๕๖o
ระบบสแกนลายนิ้วมือสำหรับผ่านเข้าประตูอาคารที่พักบุคลากร จำนวน ๔ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ ต.ค. ๒๕๖o
ตู้ติดตั้งระบบศูนย์บริการประชาชน All in One Digital จำนวน ๘ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ ต.ค. ๒๕๖o
เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน (Microtome) จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ ต.ค. ๒๕๖o
ชุดกล้องสำหรับจุลศัลยกรรม จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ ต.ค. ๒๕๖o
ชุดตรวจร่างกายสัตว์ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ ต.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ UV ๓ มิติ ชนิด LED พร้อมชุดพิมพ์วัสดุทรงกลม จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ ต.ค. ๒๕๖o
ระบบแสดงผลแบบวิดีโอ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ ต.ค. ๒๕๖o
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ ต.ค. ๒๕๖o
จัดซือหลอดไฟฟ้า LED พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้อง ๑,๕oo ที่นั่ง อาคารไทยบุรี จำนวน ๒๘๙ หลอด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ต.ค. ๒๕๖o
งานกั้นผนังห้องด้วย partition ห้อง ๑๑๓ และห้อง ๑๒๔ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ต.ค. ๒๕๖o
ติดตั้งเสาตาข่ายกั้นลูกฟุตบอล จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ต.ค. ๒๕๖o
ติดตั้งฝ้าเพดานห้องเก็บอุปกรณ์กรีฑา จำนวน ๑ ห้อง งานจ้างก่อสร้าง ๓ ต.ค. ๒๕๖o
ค่าสมัครสมาชิกแบบ Global Partner package ของ Higher Education Academy (HEA) จำนวน ๑ สมาชิก การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o ก.ย. ๒๕๖o
ผู้บริหารร่วมรายการโทรทัศน์\"บ่ายนี้มีคำตอบ\" จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ ก.ย. ๒๕๖o
จ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและตู้ควบคุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ ก.ย. ๒๕๖o
จัดซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ ก.ย. ๒๕๖o
งานจัดจ้างจัดทำน้ำตกหินเทียม ที่สวนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ก.ย. ๒๕๖o
กล้องส่องตรวจสำหรับสัตว์เล็กชนิดไฟเบอร์ออปติก จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ก.ย. ๒๕๖o
งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลองหน้าฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงกาาร การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o
ชุดเครื่องมือผ่าตัดเข่า จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o
ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinets Class II) จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน ๓ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o
ชุดทันตกรรมเอ็กซเรย์และสแกนฟิล์มฟัน จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o
เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑o ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o
เครื่องวัดความดันโลหิตสัตว์เล็กแบบดิจิตอล จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o
เครื่องมือบำบัดลู่วิ่งใต้น้ำ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o
โต๊ะตัดชิ้นเนื้อ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o
กล้องส่องตรวจสำหรับผ่าตัดช่องท้อง จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o
รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๑ คัน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o
เครื่องเอเรย์แบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ก.ย. ๒๕๖o
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๓ กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ก.ย. ๒๕๖o
ชุดตรวจสารชีวเคมีในเลือดสัตว์ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ก.ย. ๒๕๖o
งานจ้างกวาดป่าและกำจัดเศษวัชพืช บริเวณอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน ๕๗ ไร่ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ก.ย. ๒๕๖o
จ้างไถพลิกดิน ฝั่งตรงข้ามอาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๙o ไร่ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ก.ย. ๒๕๖o
งานจ้างขุดลอกคูและแต่งลาดตลิ่งจากทางแยกอาคารวิชาการ ไปที่ทางแยกพักบุคลากร ระยะทาง ๑,๗oo เมตร จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ก.ย. ๒๕๖o
งานก่อสร้างอาคารเรียนรวม ๖ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒o ก.ย. ๒๕๖o
เครื่องให้น้ำเกลืออัตโนมัติ จำนวน ๑o ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ก.ย. ๒๕๖o
เครื่องขูดหินปูนหน่วยทันตกรรม จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ก.ย. ๒๕๖o
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ก.ย. ๒๕๖o
งานจัดซื้อรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง จำนวน ๕ คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน ๓ คัน ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ก.ย. ๒๕๖o
งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ และ ๒ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๓ ก.ย. ๒๕๖o
งานปรับปรุงตกแต่งภายใน โรงพยาบาลสัตว์เล็ก อาคารฝึกทักษะจำลองทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๓ ก.ย. ๒๕๖o
จัดซื้อไม้ดัด จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๘ ก.ย. ๒๕๖o
ขออนุมัติจ่ายค่าเช่ารถบัสรับ-ส่งพนักงาน จำนวน ๑ ๑o๘,๑๔o.o๔ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑ ส.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อวัสดุเครื่องกลและระบบสุขาภิบาล จำนวน ๑๑๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ ส.ค. ๒๕๖o
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องบรรยาย ๑-๒ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน ๑ ๓๓๖๘๒๙.๕๘ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ ส.ค. ๒๕๖o
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องคลังยา ห้องจัดยา ศูนย์การแพทย์ จำนวน ๑ ๑๑๙๘๔o การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ ส.ค. ๒๕๖o
พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องเขย่าผสมสารละลาย จำนวน ๘ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องชั่งไฟฟ้า๒ตำแหน่ง จำนวน ๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบความเร็วต่ำ จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องทำความสะอาดด้วยระบบคลื่นความถี่สูงขนาดไม่น้อยกว่า๔๕ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องเขย่าสารละลายชนิดวงกลม จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องชั่งไฟฟ้า๔ตำแหน่ง จำนวน ๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องสลายเซลล์ด้วยคลื่นเหนือเสียง จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องทำความสะอาดด้วยระบบความถี่สูงขนาดไม่น้อยกว่า๑๘ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องรีดดินเหนียวพร้อมถังผสม จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
ถังไนโตรเจนเหลวพร้อมอุปกรณ์ในการส่งถ่าย จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
ตู้บ่มเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องบดละเอียดขนาดเล็ก๖หม้อบด จำนวน -๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
ไมโครปิเปตชนิด๑ช่อง จำนวน ๑o ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
ชุดระเหยสุญญากาศแบบหมุน จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิด๖ตำแหน่ง จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
ชุดปฏิบัติการเข้าหัวตัดต่อสายเส้นใยแก้วนำแสง จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
ชุดปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
ตู้เก็บสารเคมีประเภทตัวทำลายชนิดไร้ท่อ จำนวน ๔ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
ตู้เก็บสารเคมีประเภทกรดชนิดไร้ท่อ จำนวน ๔ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาลแบบเต็มตัว จำนวน ๒ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
หุ่นสาธิตฝึกทักษะทางการพยาบาลและการแพทย์พร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบ๒ จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
หุ่นฝึกการฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ จำนวน ๒ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
จัดสร้างศาลาทวดตุมปัง จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าประตูเหล็กม้วน อาคารพลศึกษา จำนวน ๖ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
แผ่นพับ จำนวน ๔๒ooo ใบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ส.ค. ๒๕๖o
ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO Discovery Service (EDS) จำนวน ๑ ฐาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ส.ค. ๒๕๖o
ผ้าม่านม้วน จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ส.ค. ๒๕๖o
กระเป๋าผ้าสปันปอนด์ จำนวน ๑oooo ใบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ส.ค. ๒๕๖o
วัสดุ จำนวน ๑๕ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ส.ค. ๒๕๖o
จ้างซ่อมเครื่องสกัดแยกสารในภาวะวิกฤตแบบยิ่งยวด จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ส.ค. ๒๕๖o
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ส.ค. ๒๕๖o
ปรับปรุงห้องสตูดิโอส่วนสื่อสารองค์กร จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๑ ส.ค. ๒๕๖o
รถอีแต๋น ๔ ล้อ บรรทุกน้ำ ความจุ ๓,ooo ลิตร จำนวน ๑ คัน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ส.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน ๔๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ส.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ส.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อถังขยะ จำนวน ๕oo ใบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ส.ค. ๒๕๖o
ระบบเสียงและภาพ ใช้สำหรับการเรียนการสอนห้องประชุมเล็ก Lab ทรัพยากรและชายฝั่ง จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ ส.ค. ๒๕๖o
โทรทัศน์สีขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๘ นิ้ว พร้อมขาตั้ง จำนวน ๑o เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ ส.ค. ๒๕๖o
ระบบประกาศตามสาย จำนวน ๓ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอ จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ ส.ค. ๒๕๖o
ก่อสร้างอาคารโรงเรือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง อาคารเรียนรวม ๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๘ ส.ค. ๒๕๖o
ติดตั้งประตูเหล็กสแตนเลสในอาคารพลศึกษา จำนวน ๑๖ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ส.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน ๑๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายชนิดวิซิเบิล จำนวน ๓ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ส.ค. ๒๕๖o
อ่างน้ำวนควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ส.ค. ๒๕๖o
โครงการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์หลังคาโรงจอดรถ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ส.ค. ๒๕๖o
ระบบเสียงและภาพ สำหรับการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ส.ค. ๒๕๖o
ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ส.ค. ๒๕๖o
เก้าอี้ล้อเลื่อน จำนวน ๑๑o ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๕ ส.ค. ๒๕๖o
งานก่อสร้างอาคารเรียนรวม ๖ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๕ ส.ค. ๒๕๖o
ค่าเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๒ คัน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๕ ส.ค. ๒๕๖o
ตู้อบลมร้อน จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ส.ค. ๒๕๖o
วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๙ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ส.ค. ๒๕๖o
ขอซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ส.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o ส.ค. ๒๕๖o
โครงการพัฒนาชุมชนชายฝั่งฯ(จัดทำระบบเฝ้าระวังฯ) จำนวน -๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o ส.ค. ๒๕๖o
งานติดตั้งหลังคาและเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ รายการ งานจ้างก่อสร้าง ๙ ส.ค. ๒๕๖o
งานบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนและการประชุมทางไกลแบบหลายจุด (MCU) จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๘ ส.ค. ๒๕๖o
ติดตั้งเครื่องปรับอากาสทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จำนวน ๑ ๖๕oooo การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๘ ส.ค. ๒๕๖o
โครงการจัดจ้างทำป้ายบอกสถานที่อาคารต่างๆ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๔ ส.ค. ๒๕๖o
จ้างเหมาติดตั้งโถส้วมและอุปกรณ์ประกอบ อาคารเรียนรวม ๑, ๓, ๕ และ ๗ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๔o ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ส.ค. ๒๕๖o
ซื้อเมล็ดพันธุ์พันธุ์ทานตะวัน (อะควาร่อ๖) จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒ ส.ค. ๒๕๖o
กล้องถ่ายภาพและวิดีโอ จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒ ส.ค. ๒๕๖o
ขออนุมัติวัสดุ จำนวน ๓๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑ ส.ค. ๒๕๖o
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑ ส.ค. ๒๕๖o
ค่าสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและระบบสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑ ก.ค. ๒๕๖o
งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลังที่ ๒) พร้อมระบบสาธารณูปโภคภายนอก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๓๑ ก.ค. ๒๕๖o
ซื้อถ้วยน้ำยางพร้อมลวดรัดและลิ้นรับน้ำยาง จำนวน ๒ อย่าง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ ก.ค. ๒๕๖o
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ ก.ค. ๒๕๖o
ทาสีอัฒจรรย์สนามกีฬากลาง จำนวน ๑ รายการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๖ ก.ค. ๒๕๖o
งานบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนทางไกล จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ ก.ค. ๒๕๖o
วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ค. ๒๕๖o
ขออนุมัติจ่ายค่าเช่ารถบัสรับ-ส่งพนักงาน จำนวน ๑ ๑o๖๔๑๗.๖o การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ค. ๒๕๖o
ค่ารายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖o จำนวน ๑ ครั้ง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ ก.ค. ๒๕๖o
ปรับปรุงสวนวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ก.ค. ๒๕๖o
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ก.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อไฟฉุกเฉินแบบหลอด LED จำนวน ๑o๖ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ ก.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อวัสดุถาวรหอพักนักศึกษา จำนวน ๖๕๕ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ ก.ค. ๒๕๖o
จัดจ้างเช่าเหมารถบัสพัดลมรับ-ส่งพนักงาน จำนวน ๑ ๑o๘,o๙๖.๑๗ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ก.ค. ๒๕๖o
งานจัดจ้างก่องสร้างห้องซักผ้า กลุ่มอาคารลักณานิเวศ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๗ ก.ค. ๒๕๖o
งานจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องธุรการ ชั้น ๒ ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๔ ก.ค. ๒๕๖o
เครื่องฉายสัญญานภาพ จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๓ ก.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารประกอบลักษณานิเวศ ๑๔ จำนวน ๔ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๖ ก.ค. ๒๕๖o
จ้างเหมาขุดคูระบายน้ำแปลงข้าวโพด จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๔ ก.ค. ๒๕๖o
ครุภัณฑ์โทรศัพท์ จำนวน ๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๔ ก.ค. ๒๕๖o
จ้างเหมาแผ้วถางป่่า ปรับพื้นที่ ขุดคูระบายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ก.ค. ๒๕๖o
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมบำรุงโรงเรือน Green House จำนวน ๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ก.ค. ๒๕๖o
ผ้าม่านสำหรับห้อง E-Testing จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o มิ.ย. ๒๕๖o
โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖o
การซ่อมแผงวงจรโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖o
จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๕ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖o
จัดซื้อวัสดุงานซ่อมโยธา จำนวน ๒๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖o
ชั้นวางคลังสินค้า จำนวน ๕ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖o
หนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา๒๕๖o จำนวน ๖๖๒๙ เล่ม การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖o
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดหน่วยประสานงาน และการให้บริการรับรอง จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖o
เพื่อจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตรและเครื่องพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ในงานหอพักนักศึกษา จำนวน ๒๕ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o มิ.ย. ๒๕๖o
เพื่อจัดซื้อวัสดุถาวรเพิ่มเติมหอพักนักศึกษา จำนวน ๗๘ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o มิ.ย. ๒๕๖o
ปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณอ่างเก็บน้ำฯ ระยะที่ ๒ สวนวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖o
ผ้าม่านห้องบรรยาย อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖o
เพื่อจัดซื้อวัสดุถาวรหอพักนักศึกษา จำนวน ๖๕o ใบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖o
งานปรับปรุง WU shop ศูนย์อาหารกลางคืน จำนวน ๑๑ รายการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖o
ปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณอ่างเก็บน้ำทางเข้ามหาวิทยาลัยระยะที่ ๒ สวนวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖o
ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวลัยลักษณ์สแคว และริมสระน้ำ อาคารไทยบุรี จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖o
จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าแรงสูงชั่วคราว อาคารเรียนรวม ๔ และ ๗ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖o
งานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๖ มิ.ย. ๒๕๖o
สารเคมี จำนวน ๑o รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ มิ.ย. ๒๕๖o
ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนจากวงเวียนถึงป้อมวลัยคม จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒ มิ.ย. ๒๕๖o
จัดจ้างทำโต๊ะอ่านหนังสือตามแบบ (ครุภัณฑ์สั่งทำ) จำนวน ๖๔ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖o
ต่ออายุสมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน ๒๑ รายชื่อ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ พ.ค. ๒๕๖o
จัดจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า โรงคัดแยกขยะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ พ.ค. ๒๕๖o
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ พ.ค. ๒๕๖o
งานจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานออกกำล้งกายหน้าอาคารลักษณานิเวศ ๕ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ พ.ค. ๒๕๖o
หุ่นโมเดลแผล จำนวน ๓ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๕ พ.ค. ๒๕๖o
ขอจัดซื้ออาหารหมู จำนวน ๗ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๔ พ.ค. ๒๕๖o
เครื่องคอมพิวเตอร์ Mac Mini พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๕ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒ พ.ค. ๒๕๖o
ครุภัณฑ์โทรศัพท์ จำนวน ๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒ พ.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ เม.ย. ๒๕๖o
เครื่องคอมพิวเตอร์ Mac Mini พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๕ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ เม.ย. ๒๕๖o
วัสดุ จำนวน ๓๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ เม.ย. ๒๕๖o
ปั๊มสูบน้ำเสีย จำนวน ๑ ุชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ เม.ย. ๒๕๖o
ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Karger Onling Collection จำนวน ๑ ฐาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ เม.ย. ๒๕๖o
ตำราภาษาต่างประเทศ ๑๒ รายชื่อ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ เม.ย. ๒๕๖o
หนังสือแนะนำหลักสูตรมหาวิทยาลัย Overview จำนวน ๓๕oo เล่ม การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ เม.ย. ๒๕๖o
จ้างเหมาบริการเก็บขยะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ ๑o๘oo๗.๗๘ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ เม.ย. ๒๕๖o
ชุดครุภัณฑ์รังสีวิทยาพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o เม.ย. ๒๕๖o
เก้าอี้อัฒจันทร์ไฟเบอร์กลาสพร้อมกับฐานแป้นยึด จำนวน ๖๗๒ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o เม.ย. ๒๕๖o
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับศูนย์วิศวกรรมซอฟต์แวร์ จำนวน ๕ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o เม.ย. ๒๕๖o
ทาสีอาคารอัฒจันทร์ประธาน อัฒจรรย์กระถางคบเพลิง จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๘ เม.ย. ๒๕๖o
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน ๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ เม.ย. ๒๕๖o
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ เม.ย. ๒๕๖o
จัดซืัอวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งภาพเสมือนโบราณสถานตุมปัง จำนวน ๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ เม.ย. ๒๕๖o
วลัยลักษณ์เอ็กซ์โป ๒๕๖o จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ เม.ย. ๒๕๖o
วัสดุใช้สอยสิ้นเปลือง จำนวน ๗ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ เม.ย. ๒๕๖o

© 2558 ส่วนพัสดุ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 0 75637 3732-3, 3735-7, 3778-81 โทรสาร 0 75673 734 login