คำแนะนำการใช้งาน

ไฟล์เอกสาร ชื่อโครงการ ประเภทงาน วันประกาศ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ก.ค. ๒๕๖o
ปรับปรุงสวนวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ก.ค. ๒๕๖o
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ก.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อไฟฉุกเฉินแบบหลอด LED จำนวน ๑o๖ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ ก.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อวัสดุถาวรหอพักนักศึกษา จำนวน ๖๕๕ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ ก.ค. ๒๕๖o
จัดจ้างเช่าเหมารถบัสพัดลมรับ-ส่งพนักงาน จำนวน ๑ ๑o๘,o๙๖.๑๗ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ก.ค. ๒๕๖o
งานจัดจ้างก่องสร้างห้องซักผ้า กลุ่มอาคารลักณานิเวศ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๗ ก.ค. ๒๕๖o
งานจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องธุรการ ชั้น ๒ ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๔ ก.ค. ๒๕๖o
เครื่องฉายสัญญานภาพ จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๓ ก.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารประกอบลักษณานิเวศ ๑๔ จำนวน ๔ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๖ ก.ค. ๒๕๖o
จ้างเหมาขุดคูระบายน้ำแปลงข้าวโพด จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๔ ก.ค. ๒๕๖o
ครุภัณฑ์โทรศัพท์ จำนวน ๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๔ ก.ค. ๒๕๖o
จ้างเหมาแผ้วถางป่่า ปรับพื้นที่ ขุดคูระบายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ก.ค. ๒๕๖o
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมบำรุงโรงเรือน Green House จำนวน ๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ก.ค. ๒๕๖o
ผ้าม่านสำหรับห้อง E-Testing จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o มิ.ย. ๒๕๖o
โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖o
การซ่อมแผงวงจรโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖o
จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๕ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖o
จัดซื้อวัสดุงานซ่อมโยธา จำนวน ๒๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖o
ชั้นวางคลังสินค้า จำนวน ๕ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖o
หนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา๒๕๖o จำนวน ๖๖๒๙ เล่ม การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖o
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดหน่วยประสานงาน และการให้บริการรับรอง จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖o
เพื่อจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตรและเครื่องพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ในงานหอพักนักศึกษา จำนวน ๒๕ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o มิ.ย. ๒๕๖o
เพื่อจัดซื้อวัสดุถาวรเพิ่มเติมหอพักนักศึกษา จำนวน ๗๘ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o มิ.ย. ๒๕๖o
ปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณอ่างเก็บน้ำฯ ระยะที่ ๒ สวนวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖o
ผ้าม่านห้องบรรยาย อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖o
เพื่อจัดซื้อวัสดุถาวรหอพักนักศึกษา จำนวน ๖๕o ใบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖o
งานปรับปรุง WU shop ศูนย์อาหารกลางคืน จำนวน ๑๑ รายการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖o
ปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณอ่างเก็บน้ำทางเข้ามหาวิทยาลัยระยะที่ ๒ สวนวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖o
ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวลัยลักษณ์สแคว และริมสระน้ำ อาคารไทยบุรี จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖o
จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าแรงสูงชั่วคราว อาคารเรียนรวม ๔ และ ๗ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖o
งานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๖ มิ.ย. ๒๕๖o
สารเคมี จำนวน ๑o รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ มิ.ย. ๒๕๖o
ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนจากวงเวียนถึงป้อมวลัยคม จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒ มิ.ย. ๒๕๖o
จัดจ้างทำโต๊ะอ่านหนังสือตามแบบ (ครุภัณฑ์สั่งทำ) จำนวน ๖๔ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖o
ต่ออายุสมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน ๒๑ รายชื่อ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ พ.ค. ๒๕๖o
จัดจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า โรงคัดแยกขยะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ พ.ค. ๒๕๖o
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ พ.ค. ๒๕๖o
งานจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานออกกำล้งกายหน้าอาคารลักษณานิเวศ ๕ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ พ.ค. ๒๕๖o
หุ่นโมเดลแผล จำนวน ๓ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๕ พ.ค. ๒๕๖o
ขอจัดซื้ออาหารหมู จำนวน ๗ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๔ พ.ค. ๒๕๖o
เครื่องคอมพิวเตอร์ Mac Mini พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๕ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒ พ.ค. ๒๕๖o
ครุภัณฑ์โทรศัพท์ จำนวน ๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒ พ.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ เม.ย. ๒๕๖o
เครื่องคอมพิวเตอร์ Mac Mini พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๕ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ เม.ย. ๒๕๖o
วัสดุ จำนวน ๓๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ เม.ย. ๒๕๖o
ปั๊มสูบน้ำเสีย จำนวน ๑ ุชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ เม.ย. ๒๕๖o
ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Karger Onling Collection จำนวน ๑ ฐาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ เม.ย. ๒๕๖o
ตำราภาษาต่างประเทศ ๑๒ รายชื่อ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ เม.ย. ๒๕๖o
หนังสือแนะนำหลักสูตรมหาวิทยาลัย Overview จำนวน ๓๕oo เล่ม การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ เม.ย. ๒๕๖o
จ้างเหมาบริการเก็บขยะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ ๑o๘oo๗.๗๘ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ เม.ย. ๒๕๖o
ชุดครุภัณฑ์รังสีวิทยาพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o เม.ย. ๒๕๖o
เก้าอี้อัฒจันทร์ไฟเบอร์กลาสพร้อมกับฐานแป้นยึด จำนวน ๖๗๒ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o เม.ย. ๒๕๖o
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับศูนย์วิศวกรรมซอฟต์แวร์ จำนวน ๕ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o เม.ย. ๒๕๖o
ทาสีอาคารอัฒจันทร์ประธาน อัฒจรรย์กระถางคบเพลิง จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๘ เม.ย. ๒๕๖o
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน ๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ เม.ย. ๒๕๖o
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ เม.ย. ๒๕๖o
จัดซืัอวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งภาพเสมือนโบราณสถานตุมปัง จำนวน ๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ เม.ย. ๒๕๖o
วลัยลักษณ์เอ็กซ์โป ๒๕๖o จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ เม.ย. ๒๕๖o
วัสดุใช้สอยสิ้นเปลือง จำนวน ๗ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ เม.ย. ๒๕๖o
จัดจ้างทาสีอาคารเรียนรวม ๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ เม.ย. ๒๕๖o
ปกปริญญาบัตร จำนวน ๑๓๕o ปก การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o เม.ย. ๒๕๖o
ชุดกกลูกสัตว์ปีก Brooding จำนวน ๕ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o เม.ย. ๒๕๖o
วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o เม.ย. ๒๕๖o
งานบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ เม.ย. ๒๕๖o
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ เม.ย. ๒๕๖o
ติดตั้งตาข่ายสนามไดร์ฟกอล์ฟ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๔ เม.ย. ๒๕๖o
งานติดตั้งระบบไฟฟ้าในเขตพื้นที่โบราณสถานตุมปัง จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๔ เม.ย. ๒๕๖o
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลืองงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป จำนวน ๑ ๔๙๖,๙๒๓.๒o การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๗ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖o
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน ๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖o
เครื่องรับโทรศัพท์ จำนวน ๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖o
เก้าอี้ปฏิบัติการ จำนวน ๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖o
งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๗ มี.ค. ๒๕๖o
จัดจ้างทาสีอาคารเรียนรวม ๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ มี.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ มี.ค. ๒๕๖o
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ มี.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๓ มี.ค. ๒๕๖o
เครื่่องเลื่อยวงเดือน จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ มี.ค. ๒๕๖o
รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ๒o กุมภาพันธ์ ๒๕๖o จำนวน ๑ ตอน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ มี.ค. ๒๕๖o
รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ๓ มีนาคม ๒๕๖o จำนวน ๑ ตอน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ มี.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ มี.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองของศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ มี.ค. ๒๕๖o
ค่าบำบัดและกำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ ครั้ง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๕ มี.ค. ๒๕๖o
จัดทำโล่ที่ระลึกมอบแก่ผู้อุปการะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวน ๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๔ มี.ค. ๒๕๖o
รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน ๑ คัน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๔ มี.ค. ๒๕๖o
ระบบบันทึกเวลาการทำงานและควบคุมการเข้าออกประตู จำนวน ๑๖ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o มี.ค. ๒๕๖o
เครื่องรับโทรศัพท์ จำนวน ๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o มี.ค. ๒๕๖o
แผ้วถางป่าและไถ่ปรับสภาพดิน จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ มี.ค. ๒๕๖o
ไถพรวนปรับพื้นที่แปลงข้าวโพดจำนวน ๒๘๗ ไร่ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ มี.ค. ๒๕๖o
เครื่องยิงเลเซอร์ตัดโมเดล จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๘ มี.ค. ๒๕๖o
วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๗ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๘ มี.ค. ๒๕๖o
การบอกรับหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร โดยบอกรับตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๙-เดือนกันยายน ๒๕๖o จำนวน ๑ ปี การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๘ มี.ค. ๒๕๖o
ซ่อมแซมสนามเทนนิส จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๖ มี.ค. ๒๕๖o
ซื้อพัสดุสำนักงานสำหรับโครงการจัดตั้งสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์และสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน ๑๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๖ มี.ค. ๒๕๖o
เก้าอี้สแตนเลสแป้นกลม จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ มี.ค. ๒๕๖o
ก่อสร้างอาคารโรงซ่อม ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒ มี.ค. ๒๕๖o
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑o กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒ มี.ค. ๒๕๖o
เครื่องออกแบบสามมิติ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒ มี.ค. ๒๕๖o
หุ่นตรวจการเปิดและความบางของปากมดลูก จำนวน ๑ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒ มี.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อถังขยะภายในอาคารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ ๔๙๒๒oo การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖o
จ้างเหมาบรืการเก็บขยะ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ก.พ. ๒๕๖o
ก่อสร้างอาคารโรงครัว อุทยานพฤกษศาสตร์ จำนวน ๑ อาคาร งานจ้างก่อสร้าง ๒๒ ก.พ. ๒๕๖o
งานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ก.พ. ๒๕๖o
งานติดตั้ง Metal sheet ผนังด้านข้าง โถงทางเข้าอาคารลักษณานิเวศ ๔, ๕ และ ๑o และอาคารวลัยนิวาส ๑, ๒ และ๓ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๒ ก.พ. ๒๕๖o
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชั้น๒อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ จำนวน ๑ ระบบ งานจ้างก่อสร้าง ๒๒ ก.พ. ๒๕๖o
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟ ๖KVA จำนวน ๔ เครื่อง จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ก.พ. ๒๕๖o
จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา จำนวน ๑๕ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ก.พ. ๒๕๖o
ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลฝึกซ้อม จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๕ ก.พ. ๒๕๖o
ไฟส่องสว่างสนามไดร์กอล์ฟ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๕ ก.พ. ๒๕๖o
การต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ CINAHL PLUS with Full Text ประจำปี ๒๕๖o จำนวน ๑ ฐาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๔ ก.พ. ๒๕๖o
แผ่นพับการับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖o จำนวน ๒๕ooo ใบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๔ ก.พ. ๒๕๖o
สารเคมี จำนวน ๒๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ ก.พ. ๒๕๖o
จัดซื้อหัวฟุตวาล์ว ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๖ ก.พ. ๒๕๖o
จัดจ้างผลิตของที่ระลึก โครงการ Walailak Channel จำนวน ๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ ม.ค. ๒๕๖o
จัดทำของที่ระลึกสหกิจศึกษา จำนวน ๑๘๓๒ เล่ม การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ ม.ค. ๒๕๖o
ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างถนนเข้าอาคารพลศึกษา จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ ม.ค. ๒๕๖o
งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สายและซอฟแวร์บริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ม.ค. ๒๕๖o
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ ALL-in-One Touch Screen จำนวน ๖ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ม.ค. ๒๕๖o
อุปกรณ์กระจายสัญญาณพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ม.ค. ๒๕๖o
ครุภัณฑ์สำหรับศูนย์บริการประชาชนแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ม.ค. ๒๕๖o
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ม.ค. ๒๕๖o
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ม.ค. ๒๕๖o
ระบบสำรองข้อมูลฉุกเฉินเพื่อภัยพิบัติ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ม.ค. ๒๕๖o
การต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษทางด้านการแพทย์ McGraw - Hill,s Access Medicine เป็นระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๑ ฐาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ม.ค. ๒๕๖o
การต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ Up Todate Anywhere จำนวน ๑ ฐาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ม.ค. ๒๕๖o
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอ จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ ม.ค. ๒๕๖o
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านแปรรูปอาหาร จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๓ ม.ค. ๒๕๖o
ไมโครปิเปตชนิด ๑ ช่อง จำนวน ๑๓ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙
ชุดอุปกรณ์บันทึกสัญญาณสเตรนเกรจ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙
ชุดทดสอบการรับแรงของโครงสร้าง จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙
ชุดวัดระยะการยืดตัวของเหล็ก จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙
ชุดเก้าอี้ตรวจกล้ามเนื้อตา จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙
เครื่องวัดมวลกระดูก จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙
จัดจ้างพิมพ์สารวลัยลักษณ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙-กัรยายน ๒๕๖o จำนวน -๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๙
วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙
วัสดุอุปกรณ์ศูนย์การแพทย์ จำนวน ๒๘ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ธ.ค. ๒๕๕๙
ค่าสิทธฺิ์โปรแกรม Anti Virus จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ธ.ค. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงลานพลาซ่า อาคารไทยบุรี จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ธ.ค. ๒๕๕๙
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ธ.ค. ๒๕๕๙
งานจัดซื้อท่อบรรจุพร้อมคลอรีนเหลว จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๙
จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องบริเวณด้านหน้าและทางเข้าคลินิกกายภาพบำบัด จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒ ธ.ค. ๒๕๕๙
อ่างควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๗ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o พ.ย. ๒๕๕๙
หุ่นฝึกตรวจครรภ์ จำนวน ๑ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o พ.ย. ๒๕๕๙
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง LED สำหรับอาคาร ในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙
จ้างปรับปรุงกั้นผนังและติดตั้งประตู อาคารบริหาร จำนวน ๑ งาน งานจ้างก่อสร้าง ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ระบบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙
จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๙
วัสดุ จำนวน ๕ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙
กระดาษถ่ายเอกสารกลาง A๔ ๘o แกรม ๕oo/แผ่น ยี่ห้อ Idea Work จำนวน ๒ooo รีม การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖o จำนวน ๒๕ooo ใบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๙
จัดซื้อวัสดุเคมี จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบเอสอีพีเอ(HEPA) และเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ตู้บ่มเชื้อแบบควบคุมก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จำนวน ๑ ตู้ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง จำนวน ๖ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ ้เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ตู้แช่แข็ง-๒oองศาเซลเซียส จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ตู้แช่แข็ง-๓oองศาเซลเซียส จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องวัดคุณภาพน้ำมัน จำนวน ๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ไมโครปิเปตชนิด ๑ ช่อง จำนวน ๑๓ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องเขย่าผสมสารละลาย จำนวน ๑๓ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องตีฟันไม้แบบเพลาตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบความเร็วรอบสูง จำนวน ๔ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดไม่ควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบหลุม จำนวน ๓ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศอัตราการไหลต่ำ จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ชุดอุปกรณ์ทดสอบความสามารถในการกระโดดสูง จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ชุดจักรยานทดสอบสมรรถภาพแบบแอนแอโรบิก จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องให้ความร้อนแก่หลอดทดลอง จำนวน ๓ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องวัดระดับความร้อนอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ(WBGT) จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องวัดสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ชุดทดลองการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ชุดกรองบุชเนอร์และปั๊มสุญญากาศ จำนวน ๖ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน ๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ตู้เย็น๒ประตู จำนวน ๖ ตู้ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบความเร็วรอบต่ำ จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องชั่งไฟฟ้า๔ตำแหน่ง จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ชุดทดลองคุณสมบัติของแสง จำนวน ๘ ุชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง จำนวน ๘ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
หุ่นจำลองการทำงานของข้อต่อข้อมือและข้อเท้า จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับงานโปรตีน และเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับงานดีเอ็นเอ จำนวน ๔ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ชุดแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดแนวตั้งพร้อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน ๔ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องแยกดีเอ็นเอด้วยกระแสไฟฟ้าพร้อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๘ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ พ.ย. ๒๕๕๙
ซื้อวัสดุกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องขนย้ายวัสดุทางการเกษตร จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงปูกระเบื้องลานรับประทานอาคารศูนย์อาหารกลางคืน จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงทาสีเส้นจราจร จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๙
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบปรับอากาศอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง จำนวน -๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๙
ระบบเครือข่ายไร้สายรองรับการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ให้เท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม จำนวน ๒๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงสำนักงานส่วนกิจการนักศึกษา จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙
ระบบปฏิบัติการการทำเทคนิคพิเศษ (Visual Effects) จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙
ระบบปฏิบัติการสแกนวัตถุ ๓ มิติ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙
หุ่นฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐานพร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ จำนวน ๖ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙
หุ่นฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐานพร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ จำนวน ๖ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า๖oวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดสองหัวปั่น จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องทำลายเชื้อโรคในอากาศด้วยแสงยูวีระบบปิด จำนวน ๘ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙
ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ ตู้ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องวัดสายตาแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงพื้นห้องเรียน ๓๕, ๗o ที่นั่ง และห้องพักอาจารย์ อาคารเรียนรวม ๑, ๓, ๕ และ ๗ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙
ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙
ตู้แช่แข็ง-๒oองศาเซลเซียส จำนวน ๓ ตู้ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมชุมชนสายปลักจอก จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙
งานทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก โรงจอดรถภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นยูวี จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซค์ จำนวน ๑ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องตรวจจอตาแบบทางอ้อมชนิดสวมศีรษะ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาแบบมือถือ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องวัดความดันลูกตาแบบมือถือ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องวัดเลนส์แว่นตา จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องวัดความดันลูกตาแบบอัตโนมัติพร้อมวัดความหนากระจกตา จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
เตียงตรวจพิเศษสำหรับทำหัตถการทางคลินิก จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องดูดควันและไอร้อนขณะทำเลเซอร์ที่เตียงหัตถการ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องพ่นไอเย็นบนใบหน้า จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
ชุดไฟส่องชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
ปรับปรุงพื้นที่นั่งอ่านและส่วนต่อเชื่อม อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา จำนวน ๑ งาน งานจ้างก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน ๔ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
ตู้ปลอดเชื้อคลาส๒สำหรับงานสัตว์ทดลอง จำนวน ๑ ตู้ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน ๑ ตู้ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
ชุดเครื่องมือตรวจหู คอ จมูก วีดีทัศน์ชุดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน ๔ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
ตู้แช่แข็ง-๘oองศาเซลเซียส จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๙
วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๖ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o ต.ค. ๒๕๕๙
เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๖๖๑๙๙ ต่อเดือน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ต.ค. ๒๕๕๙
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์กระเช้า บาร์โค้ด ๓o๑oo๔๓๘๖๑ จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๙
จัดซื้อพัสดุ จำนวน ๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๙
โคมไฟส่องตรวจและผ่าตัดตั้งพื้นมีล้อเลื่อนได้ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๙
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๙
เครื่องปรับอากาศห้องประชุมอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๙
รถตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๙
จ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๙
จัดซื้อเครื่องจักรกลสำหรับงานภูมิทัศน์ (รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ) จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๙
เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๒ เตียง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๙
วัสดุ จำนวน ๘ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ก.ย. ๒๕๕๙
ระบบเสียงและภาพห้องอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ก.ย. ๒๕๕๙
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย จำนวน ๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๙
เครื่องรับโทรศัพท์ จำนวน ๑oo เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๙
ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน ๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๙
จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารคลังกลางและศูนย์บรรณสาร จำนวน ๕ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๙
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองให้บริการคลังกลางและศูนย์บรรณฯ จำนวน ๑๕๘ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๙
งานจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙
งานทาสี อาคารเรียนรวม ๑, ๓, ๕ และ ๗ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙
ปรับพื้นที่ถมดินและก่อสร้างโรงเรือนเตาเผาเข็มฉีดยา จำนวน ๑ ระบบ งานจ้างก่อสร้าง ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๙
รื้อถอน ขนย้าย อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ พร้อมปรับปรุง เพื่อการดำเนินงานของร้านยาอาศรมยาวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๙
จัดจ้างค่าโฆษณาทางเว็บไซต์ จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๘ ก.ย. ๒๕๕๙
ข้อสอบ Oxford Online Placement Test- จำนวน ๒๓๕o ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๘ ก.ย. ๒๕๕๙
โครงการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ Oxford Online Placement Test จำนวน ๑๘๒o ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๘ ก.ย. ๒๕๕๙
โครงการจัดสร้างที่ประดิษฐานพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๕ ก.ย. ๒๕๕๙
ปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑ ก.ย. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงระบบท่อน้ำดี หอพักนักศึกษา จำนวน ๑๒ หลัง งานจ้างก่อสร้าง ๑ ก.ย. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงโถงกลางพื้นไม้สังเคราะห์ อาคารเรียนรวม ๓ ๕ และ ๗ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙
วัสดุใช้สอย จำนวน ๙ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙
วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓๙ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙
ค่าบำบัดและกำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙
ปรับปรุงถนนทางเดินคูระบายน้ำและระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๓o ส.ค. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงลานกีฬา อาคารลักษณานิเวศ ๕ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๙
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙
งานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเวิร์คสเตชั่น จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙
งานบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนและการประชุมทางไกลแบบหลายจุด (MCU) จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙
วัสดุใช้สอยสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๙
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๙
โทรทัศน์สี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงพื้นที่อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จำนวน ๑ งาน งานจ้างก่อสร้าง ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๙
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้ดูดควัน(Fume Hood) จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๙
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ข้างหอ ๑๔ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๙
ปรับปรุงโรงเก็บวัสดุ ส่วนกิจการนักศึกษา จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๙
ปรับปรุงปรับพื้นที่เป็นลานจอดรถ หอลักษณานิเวศ ๑๔ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงลานกีฬา หน้าหอพักลักษณานิเวศ ๕ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๙
ปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณหน้าหอพักลักษณานิเวศ ๓,๔ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๙
จัดซื้อวัสดุเพิ่มเติมในคลังวัสดุกลาง ส่วนพัสดุ จำนวน ๒๖ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o ส.ค. ๒๕๕๙
ระบบเครือข่ายไร้สายกลุ่มอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ อาคารไทยบุรีและอาคารวิทยาการสุขภาพ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o ส.ค. ๒๕๕๙
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o ส.ค. ๒๕๕๙
ค่าสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและระบบสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o ส.ค. ๒๕๕๙
หูฟังผู้ใหญ่ จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o ส.ค. ๒๕๕๙
เช่าพื้นที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (อาศรมยาวลัยลักษณ์) จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๙
ค่าฮีเลียมเหลมพร้อมตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่อง จำนวน ๑ ถัง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๙
จ้างเปลี่ยนโครงหลังคาและมุงหลังคาเรือนกระจกโรงเพาะชำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๙
ระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๙
วัสดุ จำนวน ๗ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๙
งานจัดจ้างปรับปรุงโคมไฟส่องสว่างสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๘ ก.ค. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ จำนวน ๑ ระบบ งานจ้างก่อสร้าง ๓o มิ.ย. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงทางจักรยานโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๓o มิ.ย. ๒๕๕๙
๊UV flow จำนวน ๔ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙
STUDENT PLANNER ๒o๑๖ จำนวน ๒๒oo เล่ม การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๙
รถนั่งเข็นผู้ป่วย และเตียงเข็นผู้ป่วย จำนวน ๑o ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๙
ระบบสารสนเทศบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ ระบบ การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๙
ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๙
ปกปริญญาบัตร จำนวน ๑๔๖o ปก การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๙
สารเคมี จำนวน ๑o รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๘ มิ.ย. ๒๕๕๙
วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑ มิ.ย. ๒๕๕๙
จัดซื้อวัสดุเพิ่มเติมในคลังวัสดุกลาง ส่วนพัสดุ จำนวน ๓๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑ มิ.ย. ๒๕๕๙
จัดซื้อวัสดุระบบเครื่องกลและสุขาภิบาล เพื่อปรับปรุงระบบท่อน้ำดี กลุ่มบ้านพักวลัยนิวาส ๗, ๘, ๙ และ ๑o จำนวน ๒๕ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๙
ปรับปรุงอาคารเตรียมสมุนไพร(ทนต่อการบดสมุนไพร)และห้องเก็บสารเคมีพร้อมภูมิทัศน์อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี๖ จำนวน ๑ ระบบ งานจ้างก่อสร้าง ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๙
ระบบเครือข่ายไร้สายกลุ่มอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ อาคารไทยบุรีและอาคารวิทยาการสุขภาพ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๙
ซอฟต์แวร์ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๙
ชุดอุปกรณ์ระบบการเรียนการสอนทางไกล จำนวน ๓ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๙
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๙
งานจัดซื้ออุปกรณ์สำรองสำหรับซ่อมบำรุงโคมไฟสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙
กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘o แกรม ๕oo/แผ่น ยี่ห้อ Idea Work จำนวน ๓ooo รีม การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ พ.ค. ๒๕๕๙
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิอาคารเครื่องมือฯ๓ จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๙
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๕ เม.ย. ๒๕๕๙
เครื่องรับโทรศัพท์ชนิด IP Phone ลิขสิทธิ์การใช้งาน SIP USER จำนวน ๑๘ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ เม.ย. ๒๕๕๙
จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o มี.ค. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงศูนย์อาหารกลางคืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๙
จัดจ้างทำป้ายตัวหนังสือสแตนเลสติดตั้งบนป้ายโครงเหล็ก จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๙
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒o รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๙
วัสดุคงคลังงานซ่อมบำรุงระบบเครื่องกลและสุขาภิบาล จำนวน ๓๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o มี.ค. ๒๕๕๙
งานติดตั้งบันไดลิงอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ มี.ค. ๒๕๕๙
จ้างขุดลอกคูคลองริมถนนสี่เลนส์และในเขตการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ มี.ค. ๒๕๕๙
จ้างปรับปรุงห้องบรรยาย อาคารวิชาการ ๕ และซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องเรียน ๗๒o๙ อาคารเรียนรวม ๗ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๙ มี.ค. ๒๕๕๙
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมด้านเครือข่าย จำนวน ๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ มี.ค. ๒๕๕๙
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ IPV๖ ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ มี.ค. ๒๕๕๙
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ จำนวน ๑๓ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๙
สารเคมี จำนวน ๑๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o ก.พ. ๒๕๕๙
วัสดุ จำนวน ๖ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๘ ก.พ. ๒๕๕๙
การจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองกีฬา จำนวน ๔๕ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ ก.พ. ๒๕๕๙
เครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ ก.พ. ๒๕๕๙
จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลนำร่อง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๓ ก.พ. ๒๕๕๙
ค่าเติมฮีเลียมเหลวพร้อมตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง จำนวน ๑ ครั้ง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๙
จ้างปรับปรุงกั้นห้อง อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ระยะที่ ๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๙
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับงานทำความสะอาด จำนวน ๒๗ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๙
งานบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเสมือนส่วนตัว (VPN) และวงจรอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง FTTx จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๙
เครื่องรับโทรศัพท์ จำนวน ๑oo เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๙
สารเคมี จำนวน ๒๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๙
กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘o แกรม ๕oo/แผ่น ยี่ห้อ Idea Work จำนวน ๔ooo รีม การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๙
เครื่องวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ขณะออกกำลังกายแบบไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๙
เครื่องไอออนโครมาโทกราฟฟี จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๙
ซอฟต์แวร์เอ็กเพลสชั่น ดีไซด์เนอร์ จำนวน ๑o ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๙
ตู้ปลอดเชื้อสำหรับเตรียมยาเคมีบำบัดหรือสารอันตราย จำนวน ๑ ตู้ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๙
งานบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์หลัก จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๘
จัดซื้อวัสดุประจำห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์และห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย จำนวน ๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๘
ระบบปฏิบัติการทางด้านมิกซ์มีเดีย(mix media) จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๘
การจัดซื้อวัสดุเคมี (สระว่ายน้ำ) จำนวน ๓o ถัง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๘
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก รุ่น AA๘oo จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๘
โครงการจ้ดซื้อเสื้อกีฬาและชุดฟอร์ม จำนวน ๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๔ ธ.ค. ๒๕๕๘
เครื่องทดสอบสมบัติทางวิทยากระแสเชิงพลวัตแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ธ.ค. ๒๕๕๘
ระบบเสียงและภาพห้องประชุม จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ธ.ค. ๒๕๕๘
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ธ.ค. ๒๕๕๘
เก้าอี้แป้นกลมสแตนเลส จำนวน ๘o ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ธ.ค. ๒๕๕๘
จัดซื้อวัสดุกระดาษ จำนวน ๑๖ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑ ธ.ค. ๒๕๕๘
เครื่องให้ความร้อนแก่หลอดทดลอง จำนวน ๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๘
เครื่องออสซิลโลสโคปวัดความถี่ไม่น้อยกว่า๕oMh๒ จำนวน ๑o เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๘
เครื่องวัดการดูดกลืนแสงสำหรับงานอิไลซา จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๘
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบความเร็วรอบสูง จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๘
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน ๑ ระบบ งานจ้างก่อสร้าง ๒o พ.ย. ๒๕๕๘
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน ๑ ระบบ งานจ้างก่อสร้าง ๒o พ.ย. ๒๕๕๘
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ จำนวน ๑ ตู้ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๘
เครื่องปั่นหาเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๘
ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการทดสอบทางโครงสร้าง จำนวน ๑ ระบบ งานจ้างก่อสร้าง ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๘
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน ๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘
ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบอุณหภูมิต่ำ จำนวน ๑ ตู้ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘
เครื่องแก้ว จำนวน ๔o รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง จำนวน ๑ ระบบ งานจ้างก่อสร้าง ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘
เครื่องฉายสัญญาณภาพ จำนวน ๒o เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘
ตู้ปลอดเชื้อคลาส๒พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๘
จัดซื้อวัสดุ, เคมี สำหรับงานทำความสะอาด จำนวน ๓o รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o พ.ย. ๒๕๕๘
กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘o แกรม ๕oo/แผ่น ยี่ห้อ Idea Work จำนวน ๒ooo รีม การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ พ.ย. ๒๕๕๘
ตู้ปลอดเชื้อคลาส๒ จำนวน ๑ ตู้ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ พ.ย. ๒๕๕๘
เครื่องแยกสารด้วยกระแสไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน ๖ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องประมวลผลสมรรถนะสูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓o เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่สูง๑ooK-๒oGHz จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o ต.ค. ๒๕๕๘
กล้องฟลูโอเรสเซนชนิดอินเวิด จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องย้อมสีแผ่นสไลด์อัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o ต.ค. ๒๕๕๘
กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๓ กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o ต.ค. ๒๕๕๘
กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) สำหรับ ๑o คนดู จำนวน ๑ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o ต.ค. ๒๕๕๘
วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องให้ความร้อนแบบแห้ง จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๘
ชุดแยกโปรตีนโดยใช้เซลลูโลส จำนวน ๔ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๘
ชุดทดลองการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน ๑o ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๘
ตู้เลี้ยงเซลล์แบบควบคุมอุณหภูมิและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๘
ตู้ปลอดเชื้อแบบลามินาร์โฟล์คลาส๒ จำนวน ๑ ตู้ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๘
งานปรับปรุงลานจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘
งานทาสีเส้นจราจร จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘
ปรับปรุงถนนคอนกรีตและไหล่ทาง จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘
ก่อสร้างลานจอดรถยนต์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องปั่นหาเปอร์เซนต์เม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อสำหรับการตัดชิ้นเนื้อ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง จำนวน ๑o เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘
หุ่นเด็กสำหรับฝึกทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘
ชุดกล้องคอมพาวด์ พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องวัดค่าจุดหลอมเหลว จำนวน ๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘
เตาหลุมไฟฟ้าให้ความร้อน จำนวน ๑๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘
ตู้บ่มเพาะเชื้อ จำนวน ๑ ตู้ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘
ปั๊มสูญญากาศโดยผ่านน้ำ จำนวน ๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องตัดชิ้นเนื้อ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘
ชุดทดสอบการซึมผ่าน จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องตรวจวัดการอุดตันของหลอดเลือดส่วนปลาย จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องวสัดแรงพรูฟวิ่งริง จำนวน ๖ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘
ตู้อบลมร้อน จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า จำนวน ๖ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องวัดการดูดกลืนแสงสำหรับงานอีไลซา (Elisa reader) จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๓ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องล้างอีไลซา (ELISA washer) จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘
กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๓ กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๘
ไมโครปิเปต จำนวน ๘ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องบดตัวอย่างขยะมูลฝอย จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมอบแห้งอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องทำน้ำกลั่น จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดชนิดกึ่งอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบความเร็วรอบต่ำ (low-speed centrifuge) จำนวน ๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๘
กล้องสเตอริโอชนิด๒กระบอกตา จำนวน ๑๕ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องทำตัวอย่างเข้มข้นสำหรับโปรตีนและดีเอ็นเอ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องระเหยแบบหลายหลอดแก้วด้วยไนโตรเจน จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘
ขอซื้อวัสดเพิ่มเติมในคลังวัสดุกลาง ส่วนพัสดุ จำนวน ๑๖ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดชนิดกึ่งอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องปั่นล้างเซลล์ขนาดบรรจุ๒๔หลอด จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องปั่นเหวี่ยวตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นยูวี จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ต.ค. ๒๕๕๘
เครื่องตัดเนื้อเยื่อ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ต.ค. ๒๕๕๘
ตู้ปลอดเชื้อสำหรับเตรียมยาเคมีบำบัดหรือสารอันตราย จำนวน ๑ ตู้ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ต.ค. ๒๕๕๘

© 2558 ส่วนพัสดุ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 0 75637 3732-3, 3735-7, 3778-81 โทรสาร 0 75673 734 login