คำแนะนำการใช้งาน

ไฟล์เอกสาร ชื่อโครงการ ประเภทงาน วันประกาศ
จัดซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงปลา จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ม.ค. ๒๕๖๑
จัดจ้างพิมพ์สารวลัยลักษณ์ฉบับทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖o- กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒oooo ฉบับ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ม.ค. ๒๕๖๑
บอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ Lexicomp Online Base Packge จำนวน ๑ ฐาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ม.ค. ๒๕๖๑
จัดซื้อปุ๋ยสูตร ๑๘-๔๖-o จำนวน ๑๙o๕o กิโลกรัม การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ม.ค. ๒๕๖๑
ถ่ายสำเนาคำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๕๒๙ จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑ ม.ค. ๒๕๖๑
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖o
ติดตั้งกันสาดอาคารเรียนรวม จำนวน ๑ งาน งานจ้างก่อสร้าง ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖o
บอกรับหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖o - เดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๗ ธ.ค. ๒๕๖o
ซื้อเครื่องพิมพ์ระบบมัลติฟังก์ชั่น หน้ากว้าง ๓๖ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o พ.ย. ๒๕๖o
ระบบการเรียนการสอนทางไกลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o พ.ย. ๒๕๖o
การจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (software) COMSOL Multiphysics จำนวน ๖ โมดูล การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o พ.ย. ๒๕๖o
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ พ.ย. ๒๕๖o
เครื่องวัดแก๊สไฮโดรเจนจากลมหายใจ จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ พ.ย. ๒๕๖o
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ พ.ย. ๒๕๖o
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกระดาษสี จำนวน ๘ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ พ.ย. ๒๕๖o
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ พ.ย. ๒๕๖o
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอน (อบรม UKPSF หลักสูตรที่ ๑ Teaching and Learning in higher education) จำนวน ๑ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ พ.ย. ๒๕๖o
เครื่องตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๓ พ.ย. ๒๕๖o
ชุดสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อพื้นฐาน จำนวน ๒๔ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ พ.ย. ๒๕๖o
เครื่องติดตามสัญญาณชีพ จำนวน ๔ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o พ.ย. ๒๕๖o
ตู้ดูดไอควันสารเคมี จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๖o
กรงโมดูลา แบบคอนโดไซส์ใหญ่ จำนวน ๓ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๖o
เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ ระบบปิด (Vacuum tissue processor system) จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๖o
เครื่องวิเคราะห์อสุจิสัตว์ด้วยระบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์อสุจิสัตว์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๖o
ระบบตัดต่อภาพยนตร์ จำนวน ๔ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๖o
เครื่องวิเคราะห์ผลึกเดี่ยวด้วยรังสีเอ็กซ์ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒ พ.ย. ๒๕๖o
ค่าบริการค่าทัวร์โครงการเจรจาความร่วมมือกับ Higher Education Academy (HEA) ในการนำระบบ UKPSF มาใช้เป็นกรอบมาตรฐานในการพัฒนาคณาจารย์ จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o ต.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อเต็นท์พักแรม จำนวน ๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o ต.ค. ๒๕๖o
โครงการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนสาธิต(เลี้ยงปลาน้ำจืด) จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ต.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อชุดมอร์เตอร์ปั๊มสูบน้ำเพิ่มแรงดันสูง จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ ต.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อชุดมอร์เตอร์ปั๊มสูบน้ำเพิ่มแรงดัน จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ ต.ค. ๒๕๖o
เครื่องจี้ไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ต.ค. ๒๕๖o
เครื่องดมยาสบลพร้อมชุดตรวจสัญญาณชีพ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ต.ค. ๒๕๖o
เครื่่องวัดความดันลูกตาสำหรับสัตว์Tonovet จำนวน ๓ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ต.ค. ๒๕๖o
เครื่องมือบำบัดอัลตร้าซาวด์พร้อมไฟฟ้าบำบัด จำนวน ๑ เครื่ือง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ต.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อเก้าอี้ไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑๓๓๖ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ต.ค. ๒๕๖o
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด ๓ ยก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕o กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์เคลื่อนย้าย จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ต.ค. ๒๕๖o
ชุดถ่ายทอดภาพเพื่อผ่าตัดส่องกล้องทางเดินหายใจสำหรับสัตว์เล็ก จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ต.ค. ๒๕๖o
วัสดุ จำนวน ๑๕ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ต.ค. ๒๕๖o
วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๙ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ต.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ระบบรดน้ำสปริงเกอร์ จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ต.ค. ๒๕๖o
จัดซื้ออุปกรณ์ระบบรดน้ำสปิงเกอร์ จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ต.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อจัดจ้างติดตั้งมู่ลี่(ม่านม้วน) จำนวน ๑๕๖.๕ ตารางหลา จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ต.ค. ๒๕๖o
โครงการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนสาธิต จำนวน ๑ งาน งานจ้างก่อสร้าง ๑๑ ต.ค. ๒๕๖o
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๖ ต.ค. ๒๕๖o
กลีเซอรีนความเข้มข้น ๙๙.๕% จำนวน ๕o ถัง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ ต.ค. ๒๕๖o
ระบบสแกนลายนิ้วมือสำหรับผ่านเข้าประตูอาคารที่พักบุคลากร จำนวน ๔ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ ต.ค. ๒๕๖o
ตู้ติดตั้งระบบศูนย์บริการประชาชน All in One Digital จำนวน ๘ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ ต.ค. ๒๕๖o
เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน (Microtome) จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ ต.ค. ๒๕๖o
ชุดกล้องสำหรับจุลศัลยกรรม จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ ต.ค. ๒๕๖o
ชุดตรวจร่างกายสัตว์ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ ต.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ UV ๓ มิติ ชนิด LED พร้อมชุดพิมพ์วัสดุทรงกลม จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ ต.ค. ๒๕๖o
ระบบแสดงผลแบบวิดีโอ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ ต.ค. ๒๕๖o
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ ต.ค. ๒๕๖o
จัดซือหลอดไฟฟ้า LED พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้อง ๑,๕oo ที่นั่ง อาคารไทยบุรี จำนวน ๒๘๙ หลอด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ต.ค. ๒๕๖o
งานกั้นผนังห้องด้วย partition ห้อง ๑๑๓ และห้อง ๑๒๔ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ต.ค. ๒๕๖o
ติดตั้งเสาตาข่ายกั้นลูกฟุตบอล จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ต.ค. ๒๕๖o
ติดตั้งฝ้าเพดานห้องเก็บอุปกรณ์กรีฑา จำนวน ๑ ห้อง งานจ้างก่อสร้าง ๓ ต.ค. ๒๕๖o
ค่าสมัครสมาชิกแบบ Global Partner package ของ Higher Education Academy (HEA) จำนวน ๑ สมาชิก การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o ก.ย. ๒๕๖o
ผู้บริหารร่วมรายการโทรทัศน์\"บ่ายนี้มีคำตอบ\" จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ ก.ย. ๒๕๖o
จ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและตู้ควบคุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ ก.ย. ๒๕๖o
จัดซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ ก.ย. ๒๕๖o
งานจัดจ้างจัดทำน้ำตกหินเทียม ที่สวนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ก.ย. ๒๕๖o
กล้องส่องตรวจสำหรับสัตว์เล็กชนิดไฟเบอร์ออปติก จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ก.ย. ๒๕๖o
งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลองหน้าฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงกาาร การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o
ชุดเครื่องมือผ่าตัดเข่า จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o
ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinets Class II) จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน ๓ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o
ชุดทันตกรรมเอ็กซเรย์และสแกนฟิล์มฟัน จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o
เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑o ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o
เครื่องวัดความดันโลหิตสัตว์เล็กแบบดิจิตอล จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o
เครื่องมือบำบัดลู่วิ่งใต้น้ำ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o
โต๊ะตัดชิ้นเนื้อ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o
กล้องส่องตรวจสำหรับผ่าตัดช่องท้อง จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o
รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๑ คัน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o
เครื่องเอเรย์แบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ก.ย. ๒๕๖o
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๓ กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ก.ย. ๒๕๖o
ชุดตรวจสารชีวเคมีในเลือดสัตว์ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ก.ย. ๒๕๖o
งานจ้างกวาดป่าและกำจัดเศษวัชพืช บริเวณอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน ๕๗ ไร่ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ก.ย. ๒๕๖o
จ้างไถพลิกดิน ฝั่งตรงข้ามอาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๙o ไร่ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ก.ย. ๒๕๖o
งานจ้างขุดลอกคูและแต่งลาดตลิ่งจากทางแยกอาคารวิชาการ ไปที่ทางแยกพักบุคลากร ระยะทาง ๑,๗oo เมตร จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ก.ย. ๒๕๖o
งานก่อสร้างอาคารเรียนรวม ๖ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒o ก.ย. ๒๕๖o
เครื่องให้น้ำเกลืออัตโนมัติ จำนวน ๑o ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ก.ย. ๒๕๖o
เครื่องขูดหินปูนหน่วยทันตกรรม จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ก.ย. ๒๕๖o
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ก.ย. ๒๕๖o
งานจัดซื้อรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง จำนวน ๕ คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน ๓ คัน ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ก.ย. ๒๕๖o
งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ และ ๒ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๓ ก.ย. ๒๕๖o
งานปรับปรุงตกแต่งภายใน โรงพยาบาลสัตว์เล็ก อาคารฝึกทักษะจำลองทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๓ ก.ย. ๒๕๖o
จัดซื้อไม้ดัด จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๘ ก.ย. ๒๕๖o
ขออนุมัติจ่ายค่าเช่ารถบัสรับ-ส่งพนักงาน จำนวน ๑ ๑o๘,๑๔o.o๔ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑ ส.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อวัสดุเครื่องกลและระบบสุขาภิบาล จำนวน ๑๑๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ ส.ค. ๒๕๖o
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องบรรยาย ๑-๒ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน ๑ ๓๓๖๘๒๙.๕๘ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ ส.ค. ๒๕๖o
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องคลังยา ห้องจัดยา ศูนย์การแพทย์ จำนวน ๑ ๑๑๙๘๔o การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ ส.ค. ๒๕๖o
พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องเขย่าผสมสารละลาย จำนวน ๘ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องชั่งไฟฟ้า๒ตำแหน่ง จำนวน ๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบความเร็วต่ำ จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องทำความสะอาดด้วยระบบคลื่นความถี่สูงขนาดไม่น้อยกว่า๔๕ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องเขย่าสารละลายชนิดวงกลม จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องชั่งไฟฟ้า๔ตำแหน่ง จำนวน ๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องสลายเซลล์ด้วยคลื่นเหนือเสียง จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องทำความสะอาดด้วยระบบความถี่สูงขนาดไม่น้อยกว่า๑๘ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องรีดดินเหนียวพร้อมถังผสม จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
ถังไนโตรเจนเหลวพร้อมอุปกรณ์ในการส่งถ่าย จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
ตู้บ่มเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องบดละเอียดขนาดเล็ก๖หม้อบด จำนวน -๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
ไมโครปิเปตชนิด๑ช่อง จำนวน ๑o ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
ชุดระเหยสุญญากาศแบบหมุน จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิด๖ตำแหน่ง จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
ชุดปฏิบัติการเข้าหัวตัดต่อสายเส้นใยแก้วนำแสง จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
ชุดปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
ตู้เก็บสารเคมีประเภทตัวทำลายชนิดไร้ท่อ จำนวน ๔ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
ตู้เก็บสารเคมีประเภทกรดชนิดไร้ท่อ จำนวน ๔ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาลแบบเต็มตัว จำนวน ๒ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
หุ่นสาธิตฝึกทักษะทางการพยาบาลและการแพทย์พร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบ๒ จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
หุ่นฝึกการฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ จำนวน ๒ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
จัดสร้างศาลาทวดตุมปัง จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าประตูเหล็กม้วน อาคารพลศึกษา จำนวน ๖ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o
แผ่นพับ จำนวน ๔๒ooo ใบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ส.ค. ๒๕๖o
ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO Discovery Service (EDS) จำนวน ๑ ฐาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ส.ค. ๒๕๖o
ผ้าม่านม้วน จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ส.ค. ๒๕๖o
กระเป๋าผ้าสปันปอนด์ จำนวน ๑oooo ใบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ส.ค. ๒๕๖o
วัสดุ จำนวน ๑๕ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ส.ค. ๒๕๖o
จ้างซ่อมเครื่องสกัดแยกสารในภาวะวิกฤตแบบยิ่งยวด จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ส.ค. ๒๕๖o
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ส.ค. ๒๕๖o
ปรับปรุงห้องสตูดิโอส่วนสื่อสารองค์กร จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๑ ส.ค. ๒๕๖o
รถอีแต๋น ๔ ล้อ บรรทุกน้ำ ความจุ ๓,ooo ลิตร จำนวน ๑ คัน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ส.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน ๔๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ส.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ส.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อถังขยะ จำนวน ๕oo ใบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ส.ค. ๒๕๖o
ระบบเสียงและภาพ ใช้สำหรับการเรียนการสอนห้องประชุมเล็ก Lab ทรัพยากรและชายฝั่ง จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ ส.ค. ๒๕๖o
โทรทัศน์สีขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๘ นิ้ว พร้อมขาตั้ง จำนวน ๑o เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ ส.ค. ๒๕๖o
ระบบประกาศตามสาย จำนวน ๓ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอ จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ ส.ค. ๒๕๖o
ก่อสร้างอาคารโรงเรือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง อาคารเรียนรวม ๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๘ ส.ค. ๒๕๖o
ติดตั้งประตูเหล็กสแตนเลสในอาคารพลศึกษา จำนวน ๑๖ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ส.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน ๑๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายชนิดวิซิเบิล จำนวน ๓ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ส.ค. ๒๕๖o
อ่างน้ำวนควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ส.ค. ๒๕๖o
โครงการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์หลังคาโรงจอดรถ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ส.ค. ๒๕๖o
ระบบเสียงและภาพ สำหรับการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ส.ค. ๒๕๖o
ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ส.ค. ๒๕๖o
เก้าอี้ล้อเลื่อน จำนวน ๑๑o ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๕ ส.ค. ๒๕๖o
งานก่อสร้างอาคารเรียนรวม ๖ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๕ ส.ค. ๒๕๖o
ค่าเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๒ คัน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๕ ส.ค. ๒๕๖o
ตู้อบลมร้อน จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ส.ค. ๒๕๖o
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ส.ค. ๒๕๖o
วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๙ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ส.ค. ๒๕๖o
ขอซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ส.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o ส.ค. ๒๕๖o
โครงการพัฒนาชุมชนชายฝั่งฯ(จัดทำระบบเฝ้าระวังฯ) จำนวน -๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o ส.ค. ๒๕๖o
งานติดตั้งหลังคาและเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ รายการ งานจ้างก่อสร้าง ๙ ส.ค. ๒๕๖o
งานบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนและการประชุมทางไกลแบบหลายจุด (MCU) จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๘ ส.ค. ๒๕๖o
ติดตั้งเครื่องปรับอากาสทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จำนวน ๑ ๖๕oooo การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๘ ส.ค. ๒๕๖o
โครงการจัดจ้างทำป้ายบอกสถานที่อาคารต่างๆ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๔ ส.ค. ๒๕๖o
จ้างเหมาติดตั้งโถส้วมและอุปกรณ์ประกอบ อาคารเรียนรวม ๑, ๓, ๕ และ ๗ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๔o ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ส.ค. ๒๕๖o
ซื้อเมล็ดพันธุ์พันธุ์ทานตะวัน (อะควาร่อ๖) จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒ ส.ค. ๒๕๖o
กล้องถ่ายภาพและวิดีโอ จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒ ส.ค. ๒๕๖o
ขออนุมัติวัสดุ จำนวน ๓๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑ ส.ค. ๒๕๖o
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑ ส.ค. ๒๕๖o
ค่าสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและระบบสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑ ก.ค. ๒๕๖o
งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลังที่ ๒) พร้อมระบบสาธารณูปโภคภายนอก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๓๑ ก.ค. ๒๕๖o
ซื้อถ้วยน้ำยางพร้อมลวดรัดและลิ้นรับน้ำยาง จำนวน ๒ อย่าง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ ก.ค. ๒๕๖o
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ ก.ค. ๒๕๖o
ทาสีอัฒจรรย์สนามกีฬากลาง จำนวน ๑ รายการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๖ ก.ค. ๒๕๖o
งานบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนทางไกล จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ ก.ค. ๒๕๖o
วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ค. ๒๕๖o
ขออนุมัติจ่ายค่าเช่ารถบัสรับ-ส่งพนักงาน จำนวน ๑ ๑o๖๔๑๗.๖o การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ก.ค. ๒๕๖o
ค่ารายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖o จำนวน ๑ ครั้ง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ ก.ค. ๒๕๖o
ปรับปรุงสวนวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ก.ค. ๒๕๖o
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ก.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อไฟฉุกเฉินแบบหลอด LED จำนวน ๑o๖ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ ก.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อวัสดุถาวรหอพักนักศึกษา จำนวน ๖๕๕ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ ก.ค. ๒๕๖o
จัดจ้างเช่าเหมารถบัสพัดลมรับ-ส่งพนักงาน จำนวน ๑ ๑o๘,o๙๖.๑๗ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ก.ค. ๒๕๖o
งานจัดจ้างก่องสร้างห้องซักผ้า กลุ่มอาคารลักณานิเวศ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๗ ก.ค. ๒๕๖o
งานจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องธุรการ ชั้น ๒ ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๔ ก.ค. ๒๕๖o
เครื่องฉายสัญญานภาพ จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๓ ก.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารประกอบลักษณานิเวศ ๑๔ จำนวน ๔ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๖ ก.ค. ๒๕๖o
จ้างเหมาขุดคูระบายน้ำแปลงข้าวโพด จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๔ ก.ค. ๒๕๖o
ครุภัณฑ์โทรศัพท์ จำนวน ๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๔ ก.ค. ๒๕๖o
จ้างเหมาแผ้วถางป่่า ปรับพื้นที่ ขุดคูระบายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ก.ค. ๒๕๖o
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมบำรุงโรงเรือน Green House จำนวน ๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ก.ค. ๒๕๖o
ผ้าม่านสำหรับห้อง E-Testing จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o มิ.ย. ๒๕๖o
โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖o
การซ่อมแผงวงจรโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖o
จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๕ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖o
จัดซื้อวัสดุงานซ่อมโยธา จำนวน ๒๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖o
ชั้นวางคลังสินค้า จำนวน ๕ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖o
หนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา๒๕๖o จำนวน ๖๖๒๙ เล่ม การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖o
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดหน่วยประสานงาน และการให้บริการรับรอง จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖o
เพื่อจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตรและเครื่องพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ในงานหอพักนักศึกษา จำนวน ๒๕ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o มิ.ย. ๒๕๖o
เพื่อจัดซื้อวัสดุถาวรเพิ่มเติมหอพักนักศึกษา จำนวน ๗๘ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o มิ.ย. ๒๕๖o
ปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณอ่างเก็บน้ำฯ ระยะที่ ๒ สวนวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖o
ผ้าม่านห้องบรรยาย อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖o
เพื่อจัดซื้อวัสดุถาวรหอพักนักศึกษา จำนวน ๖๕o ใบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖o
งานปรับปรุง WU shop ศูนย์อาหารกลางคืน จำนวน ๑๑ รายการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖o
ปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณอ่างเก็บน้ำทางเข้ามหาวิทยาลัยระยะที่ ๒ สวนวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖o
ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวลัยลักษณ์สแคว และริมสระน้ำ อาคารไทยบุรี จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖o
จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าแรงสูงชั่วคราว อาคารเรียนรวม ๔ และ ๗ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖o
งานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๖ มิ.ย. ๒๕๖o
สารเคมี จำนวน ๑o รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ มิ.ย. ๒๕๖o
ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนจากวงเวียนถึงป้อมวลัยคม จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒ มิ.ย. ๒๕๖o
จัดจ้างทำโต๊ะอ่านหนังสือตามแบบ (ครุภัณฑ์สั่งทำ) จำนวน ๖๔ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖o
ต่ออายุสมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน ๒๑ รายชื่อ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ พ.ค. ๒๕๖o
จัดจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า โรงคัดแยกขยะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ พ.ค. ๒๕๖o
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ พ.ค. ๒๕๖o
งานจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานออกกำล้งกายหน้าอาคารลักษณานิเวศ ๕ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ พ.ค. ๒๕๖o
หุ่นโมเดลแผล จำนวน ๓ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๕ พ.ค. ๒๕๖o
ขอจัดซื้ออาหารหมู จำนวน ๗ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๔ พ.ค. ๒๕๖o
เครื่องคอมพิวเตอร์ Mac Mini พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๕ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒ พ.ค. ๒๕๖o
ครุภัณฑ์โทรศัพท์ จำนวน ๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒ พ.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ เม.ย. ๒๕๖o
เครื่องคอมพิวเตอร์ Mac Mini พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๕ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ เม.ย. ๒๕๖o
วัสดุ จำนวน ๓๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ เม.ย. ๒๕๖o
ปั๊มสูบน้ำเสีย จำนวน ๑ ุชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ เม.ย. ๒๕๖o
ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Karger Onling Collection จำนวน ๑ ฐาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ เม.ย. ๒๕๖o
ตำราภาษาต่างประเทศ ๑๒ รายชื่อ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ เม.ย. ๒๕๖o
หนังสือแนะนำหลักสูตรมหาวิทยาลัย Overview จำนวน ๓๕oo เล่ม การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ เม.ย. ๒๕๖o
จ้างเหมาบริการเก็บขยะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ ๑o๘oo๗.๗๘ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ เม.ย. ๒๕๖o
ชุดครุภัณฑ์รังสีวิทยาพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o เม.ย. ๒๕๖o
เก้าอี้อัฒจันทร์ไฟเบอร์กลาสพร้อมกับฐานแป้นยึด จำนวน ๖๗๒ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o เม.ย. ๒๕๖o
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับศูนย์วิศวกรรมซอฟต์แวร์ จำนวน ๕ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o เม.ย. ๒๕๖o
ทาสีอาคารอัฒจันทร์ประธาน อัฒจรรย์กระถางคบเพลิง จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๘ เม.ย. ๒๕๖o
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน ๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ เม.ย. ๒๕๖o
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ เม.ย. ๒๕๖o
จัดซืัอวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งภาพเสมือนโบราณสถานตุมปัง จำนวน ๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ เม.ย. ๒๕๖o
วลัยลักษณ์เอ็กซ์โป ๒๕๖o จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ เม.ย. ๒๕๖o
วัสดุใช้สอยสิ้นเปลือง จำนวน ๗ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ เม.ย. ๒๕๖o
จัดจ้างทาสีอาคารเรียนรวม ๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ เม.ย. ๒๕๖o
ปกปริญญาบัตร จำนวน ๑๓๕o ปก การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o เม.ย. ๒๕๖o
ชุดกกลูกสัตว์ปีก Brooding จำนวน ๕ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o เม.ย. ๒๕๖o
วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o เม.ย. ๒๕๖o
งานบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ เม.ย. ๒๕๖o
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๕ เม.ย. ๒๕๖o
ติดตั้งตาข่ายสนามไดร์ฟกอล์ฟ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๔ เม.ย. ๒๕๖o
งานติดตั้งระบบไฟฟ้าในเขตพื้นที่โบราณสถานตุมปัง จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๔ เม.ย. ๒๕๖o
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลืองงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป จำนวน ๑ ๔๙๖,๙๒๓.๒o การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๗ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖o
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน ๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖o
เครื่องรับโทรศัพท์ จำนวน ๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖o
เก้าอี้ปฏิบัติการ จำนวน ๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖o
งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๗ มี.ค. ๒๕๖o
จัดจ้างทาสีอาคารเรียนรวม ๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ มี.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ มี.ค. ๒๕๖o
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ มี.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๓ มี.ค. ๒๕๖o
เครื่่องเลื่อยวงเดือน จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ มี.ค. ๒๕๖o
รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ๒o กุมภาพันธ์ ๒๕๖o จำนวน ๑ ตอน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ มี.ค. ๒๕๖o
รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ๓ มีนาคม ๒๕๖o จำนวน ๑ ตอน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ มี.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ มี.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองของศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ มี.ค. ๒๕๖o
ค่าบำบัดและกำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ ครั้ง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๕ มี.ค. ๒๕๖o
จัดทำโล่ที่ระลึกมอบแก่ผู้อุปการะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวน ๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๔ มี.ค. ๒๕๖o
รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน ๑ คัน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๔ มี.ค. ๒๕๖o
ระบบบันทึกเวลาการทำงานและควบคุมการเข้าออกประตู จำนวน ๑๖ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o มี.ค. ๒๕๖o
เครื่องรับโทรศัพท์ จำนวน ๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o มี.ค. ๒๕๖o
แผ้วถางป่าและไถ่ปรับสภาพดิน จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ มี.ค. ๒๕๖o
ไถพรวนปรับพื้นที่แปลงข้าวโพดจำนวน ๒๘๗ ไร่ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ มี.ค. ๒๕๖o
เครื่องยิงเลเซอร์ตัดโมเดล จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๘ มี.ค. ๒๕๖o
วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๗ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๘ มี.ค. ๒๕๖o
การบอกรับหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร โดยบอกรับตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๙-เดือนกันยายน ๒๕๖o จำนวน ๑ ปี การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๘ มี.ค. ๒๕๖o
ซ่อมแซมสนามเทนนิส จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๖ มี.ค. ๒๕๖o
ซื้อพัสดุสำนักงานสำหรับโครงการจัดตั้งสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์และสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน ๑๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๖ มี.ค. ๒๕๖o
เก้าอี้สแตนเลสแป้นกลม จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ มี.ค. ๒๕๖o
ก่อสร้างอาคารโรงซ่อม ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒ มี.ค. ๒๕๖o
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑o กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒ มี.ค. ๒๕๖o
เครื่องออกแบบสามมิติ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒ มี.ค. ๒๕๖o
หุ่นตรวจการเปิดและความบางของปากมดลูก จำนวน ๑ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒ มี.ค. ๒๕๖o
จัดซื้อถังขยะภายในอาคารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ ๔๙๒๒oo การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖o
จ้างเหมาบรืการเก็บขยะ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ก.พ. ๒๕๖o
ก่อสร้างอาคารโรงครัว อุทยานพฤกษศาสตร์ จำนวน ๑ อาคาร งานจ้างก่อสร้าง ๒๒ ก.พ. ๒๕๖o
งานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ก.พ. ๒๕๖o
งานติดตั้ง Metal sheet ผนังด้านข้าง โถงทางเข้าอาคารลักษณานิเวศ ๔, ๕ และ ๑o และอาคารวลัยนิวาส ๑, ๒ และ๓ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๒ ก.พ. ๒๕๖o
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชั้น๒อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ จำนวน ๑ ระบบ งานจ้างก่อสร้าง ๒๒ ก.พ. ๒๕๖o
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟ ๖KVA จำนวน ๔ เครื่อง จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ก.พ. ๒๕๖o
จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา จำนวน ๑๕ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ก.พ. ๒๕๖o
ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลฝึกซ้อม จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๕ ก.พ. ๒๕๖o
ไฟส่องสว่างสนามไดร์กอล์ฟ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๕ ก.พ. ๒๕๖o
การต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ CINAHL PLUS with Full Text ประจำปี ๒๕๖o จำนวน ๑ ฐาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๔ ก.พ. ๒๕๖o
แผ่นพับการับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖o จำนวน ๒๕ooo ใบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๔ ก.พ. ๒๕๖o
สารเคมี จำนวน ๒๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ ก.พ. ๒๕๖o
จัดซื้อหัวฟุตวาล์ว ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๖ ก.พ. ๒๕๖o
จัดจ้างผลิตของที่ระลึก โครงการ Walailak Channel จำนวน ๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ ม.ค. ๒๕๖o
จัดทำของที่ระลึกสหกิจศึกษา จำนวน ๑๘๓๒ เล่ม การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ ม.ค. ๒๕๖o
ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างถนนเข้าอาคารพลศึกษา จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๔ ม.ค. ๒๕๖o
งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สายและซอฟแวร์บริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ม.ค. ๒๕๖o
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ ALL-in-One Touch Screen จำนวน ๖ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ม.ค. ๒๕๖o
อุปกรณ์กระจายสัญญาณพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ม.ค. ๒๕๖o
ครุภัณฑ์สำหรับศูนย์บริการประชาชนแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ม.ค. ๒๕๖o
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ม.ค. ๒๕๖o
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ม.ค. ๒๕๖o
ระบบสำรองข้อมูลฉุกเฉินเพื่อภัยพิบัติ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ม.ค. ๒๕๖o
การต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษทางด้านการแพทย์ McGraw - Hill,s Access Medicine เป็นระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๑ ฐาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ม.ค. ๒๕๖o
การต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ Up Todate Anywhere จำนวน ๑ ฐาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ม.ค. ๒๕๖o
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอ จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ ม.ค. ๒๕๖o
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านแปรรูปอาหาร จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๓ ม.ค. ๒๕๖o
ไมโครปิเปตชนิด ๑ ช่อง จำนวน ๑๓ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙
ชุดอุปกรณ์บันทึกสัญญาณสเตรนเกรจ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙
ชุดทดสอบการรับแรงของโครงสร้าง จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙
ชุดวัดระยะการยืดตัวของเหล็ก จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙
ชุดเก้าอี้ตรวจกล้ามเนื้อตา จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙
เครื่องวัดมวลกระดูก จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙
จัดจ้างพิมพ์สารวลัยลักษณ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙-กัรยายน ๒๕๖o จำนวน -๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๙
วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙
วัสดุอุปกรณ์ศูนย์การแพทย์ จำนวน ๒๘ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ธ.ค. ๒๕๕๙
ค่าสิทธฺิ์โปรแกรม Anti Virus จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ธ.ค. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงลานพลาซ่า อาคารไทยบุรี จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ธ.ค. ๒๕๕๙
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ธ.ค. ๒๕๕๙
งานจัดซื้อท่อบรรจุพร้อมคลอรีนเหลว จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๙
จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องบริเวณด้านหน้าและทางเข้าคลินิกกายภาพบำบัด จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒ ธ.ค. ๒๕๕๙
อ่างควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๗ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o พ.ย. ๒๕๕๙
หุ่นฝึกตรวจครรภ์ จำนวน ๑ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓o พ.ย. ๒๕๕๙
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง LED สำหรับอาคาร ในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙
จ้างปรับปรุงกั้นผนังและติดตั้งประตู อาคารบริหาร จำนวน ๑ งาน งานจ้างก่อสร้าง ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ระบบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙
จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๙
วัสดุ จำนวน ๕ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙
กระดาษถ่ายเอกสารกลาง A๔ ๘o แกรม ๕oo/แผ่น ยี่ห้อ Idea Work จำนวน ๒ooo รีม การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖o จำนวน ๒๕ooo ใบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๙
จัดซื้อวัสดุเคมี จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบเอสอีพีเอ(HEPA) และเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ตู้บ่มเชื้อแบบควบคุมก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จำนวน ๑ ตู้ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง จำนวน ๖ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ ้เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ตู้แช่แข็ง-๒oองศาเซลเซียส จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ตู้แช่แข็ง-๓oองศาเซลเซียส จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องวัดคุณภาพน้ำมัน จำนวน ๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ไมโครปิเปตชนิด ๑ ช่อง จำนวน ๑๓ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องเขย่าผสมสารละลาย จำนวน ๑๓ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องตีฟันไม้แบบเพลาตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบความเร็วรอบสูง จำนวน ๔ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดไม่ควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบหลุม จำนวน ๓ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศอัตราการไหลต่ำ จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ชุดอุปกรณ์ทดสอบความสามารถในการกระโดดสูง จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ชุดจักรยานทดสอบสมรรถภาพแบบแอนแอโรบิก จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องให้ความร้อนแก่หลอดทดลอง จำนวน ๓ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องวัดระดับความร้อนอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ(WBGT) จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องวัดสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ชุดทดลองการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ชุดกรองบุชเนอร์และปั๊มสุญญากาศ จำนวน ๖ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน ๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ตู้เย็น๒ประตู จำนวน ๖ ตู้ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบความเร็วรอบต่ำ จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องชั่งไฟฟ้า๔ตำแหน่ง จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ชุดทดลองคุณสมบัติของแสง จำนวน ๘ ุชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง จำนวน ๘ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
หุ่นจำลองการทำงานของข้อต่อข้อมือและข้อเท้า จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับงานโปรตีน และเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับงานดีเอ็นเอ จำนวน ๔ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
ชุดแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดแนวตั้งพร้อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน ๔ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องแยกดีเอ็นเอด้วยกระแสไฟฟ้าพร้อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๙ พ.ย. ๒๕๕๙
วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๘ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ พ.ย. ๒๕๕๙
ซื้อวัสดุกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องขนย้ายวัสดุทางการเกษตร จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑ พ.ย. ๒๕๕๙
เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงปูกระเบื้องลานรับประทานอาคารศูนย์อาหารกลางคืน จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงทาสีเส้นจราจร จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๙
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบปรับอากาศอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง จำนวน -๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๙
ระบบเครือข่ายไร้สายรองรับการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ให้เท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม จำนวน ๒๕ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงสำนักงานส่วนกิจการนักศึกษา จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙
ระบบปฏิบัติการการทำเทคนิคพิเศษ (Visual Effects) จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙
ระบบปฏิบัติการสแกนวัตถุ ๓ มิติ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙
หุ่นฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐานพร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ จำนวน ๖ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙
หุ่นฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐานพร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ จำนวน ๖ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า๖oวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดสองหัวปั่น จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องทำลายเชื้อโรคในอากาศด้วยแสงยูวีระบบปิด จำนวน ๘ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙
ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ ตู้ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องวัดสายตาแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงพื้นห้องเรียน ๓๕, ๗o ที่นั่ง และห้องพักอาจารย์ อาคารเรียนรวม ๑, ๓, ๕ และ ๗ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙
ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙
ตู้แช่แข็ง-๒oองศาเซลเซียส จำนวน ๓ ตู้ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมชุมชนสายปลักจอก จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙
งานทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก โรงจอดรถภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นยูวี จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซค์ จำนวน ๑ ตัว การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องตรวจจอตาแบบทางอ้อมชนิดสวมศีรษะ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาแบบมือถือ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องวัดความดันลูกตาแบบมือถือ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องวัดเลนส์แว่นตา จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องวัดความดันลูกตาแบบอัตโนมัติพร้อมวัดความหนากระจกตา จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
เตียงตรวจพิเศษสำหรับทำหัตถการทางคลินิก จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องดูดควันและไอร้อนขณะทำเลเซอร์ที่เตียงหัตถการ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
เครื่องพ่นไอเย็นบนใบหน้า จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
ชุดไฟส่องชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
ปรับปรุงพื้นที่นั่งอ่านและส่วนต่อเชื่อม อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา จำนวน ๑ งาน งานจ้างก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน ๔ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
ตู้ปลอดเชื้อคลาส๒สำหรับงานสัตว์ทดลอง จำนวน ๑ ตู้ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน ๑ ตู้ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
ชุดเครื่องมือตรวจหู คอ จมูก วีดีทัศน์ชุดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน ๔ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
ตู้แช่แข็ง-๘oองศาเซลเซียส จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๙
วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๖ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o ต.ค. ๒๕๕๙
เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๖๖๑๙๙ ต่อเดือน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ ต.ค. ๒๕๕๙
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์กระเช้า บาร์โค้ด ๓o๑oo๔๓๘๖๑ จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๙
จัดซื้อพัสดุ จำนวน ๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๙
โคมไฟส่องตรวจและผ่าตัดตั้งพื้นมีล้อเลื่อนได้ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๙
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๙
เครื่องปรับอากาศห้องประชุมอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๙
รถตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๙
จ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๙
จัดซื้อเครื่องจักรกลสำหรับงานภูมิทัศน์ (รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ) จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๙
เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๒ เตียง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๙
วัสดุ จำนวน ๘ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ ก.ย. ๒๕๕๙
ระบบเสียงและภาพห้องอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o ก.ย. ๒๕๕๙
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย จำนวน ๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๙
เครื่องรับโทรศัพท์ จำนวน ๑oo เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๙
ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน ๓ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๙
จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารคลังกลางและศูนย์บรรณสาร จำนวน ๕ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๙
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองให้บริการคลังกลางและศูนย์บรรณฯ จำนวน ๑๕๘ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๙
งานจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙
งานทาสี อาคารเรียนรวม ๑, ๓, ๕ และ ๗ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙
ปรับพื้นที่ถมดินและก่อสร้างโรงเรือนเตาเผาเข็มฉีดยา จำนวน ๑ ระบบ งานจ้างก่อสร้าง ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๙
รื้อถอน ขนย้าย อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ พร้อมปรับปรุง เพื่อการดำเนินงานของร้านยาอาศรมยาวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๙
จัดจ้างค่าโฆษณาทางเว็บไซต์ จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๘ ก.ย. ๒๕๕๙
ข้อสอบ Oxford Online Placement Test- จำนวน ๒๓๕o ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๘ ก.ย. ๒๕๕๙
โครงการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ Oxford Online Placement Test จำนวน ๑๘๒o ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๘ ก.ย. ๒๕๕๙
โครงการจัดสร้างที่ประดิษฐานพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๕ ก.ย. ๒๕๕๙
ปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑ ก.ย. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงระบบท่อน้ำดี หอพักนักศึกษา จำนวน ๑๒ หลัง งานจ้างก่อสร้าง ๑ ก.ย. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงโถงกลางพื้นไม้สังเคราะห์ อาคารเรียนรวม ๓ ๕ และ ๗ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙
วัสดุใช้สอย จำนวน ๙ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙
วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓๙ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙
ค่าบำบัดและกำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙
ปรับปรุงถนนทางเดินคูระบายน้ำและระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๓o ส.ค. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงลานกีฬา อาคารลักษณานิเวศ ๕ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๙
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙
งานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเวิร์คสเตชั่น จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙
งานบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนและการประชุมทางไกลแบบหลายจุด (MCU) จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙
วัสดุใช้สอยสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๙
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๙
โทรทัศน์สี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงพื้นที่อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จำนวน ๑ งาน งานจ้างก่อสร้าง ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๙
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้ดูดควัน(Fume Hood) จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๙
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ข้างหอ ๑๔ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๙
ปรับปรุงโรงเก็บวัสดุ ส่วนกิจการนักศึกษา จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๙
ปรับปรุงปรับพื้นที่เป็นลานจอดรถ หอลักษณานิเวศ ๑๔ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงลานกีฬา หน้าหอพักลักษณานิเวศ ๕ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๙
ปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณหน้าหอพักลักษณานิเวศ ๓,๔ จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๙
จัดซื้อวัสดุเพิ่มเติมในคลังวัสดุกลาง ส่วนพัสดุ จำนวน ๒๖ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o ส.ค. ๒๕๕๙
ระบบเครือข่ายไร้สายกลุ่มอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ อาคารไทยบุรีและอาคารวิทยาการสุขภาพ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o ส.ค. ๒๕๕๙
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o ส.ค. ๒๕๕๙
ค่าสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและระบบสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o ส.ค. ๒๕๕๙
หูฟังผู้ใหญ่ จำนวน ๑ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑o ส.ค. ๒๕๕๙
เช่าพื้นที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (อาศรมยาวลัยลักษณ์) จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๙
ค่าฮีเลียมเหลมพร้อมตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่อง จำนวน ๑ ถัง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๙
จ้างเปลี่ยนโครงหลังคาและมุงหลังคาเรือนกระจกโรงเพาะชำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๙
ระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๙
วัสดุ จำนวน ๗ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๙
งานจัดจ้างปรับปรุงโคมไฟส่องสว่างสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. จำนวน ๑ โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๘ ก.ค. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ จำนวน ๑ ระบบ งานจ้างก่อสร้าง ๓o มิ.ย. ๒๕๕๙
งานปรับปรุงทางจักรยานโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ จำนวน ๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้าง ๓o มิ.ย. ๒๕๕๙
๊UV flow จำนวน ๔ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙
STUDENT PLANNER ๒o๑๖ จำนวน ๒๒oo เล่ม การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๙
รถนั่งเข็นผู้ป่วย และเตียงเข็นผู้ป่วย จำนวน ๑o ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๙
ระบบสารสนเทศบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ ระบบ การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๙
ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๙
ปกปริญญาบัตร จำนวน ๑๔๖o ปก การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๙
สารเคมี จำนวน ๑o รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๘ มิ.ย. ๒๕๕๙
วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑ มิ.ย. ๒๕๕๙
จัดซื้อวัสดุเพิ่มเติมในคลังวัสดุกลาง ส่วนพัสดุ จำนวน ๓๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑ มิ.ย. ๒๕๕๙
จัดซื้อวัสดุระบบเครื่องกลและสุขาภิบาล เพื่อปรับปรุงระบบท่อน้ำดี กลุ่มบ้านพักวลัยนิวาส ๗, ๘, ๙ และ ๑o จำนวน ๒๕ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๙
ปรับปรุงอาคารเตรียมสมุนไพร(ทนต่อการบดสมุนไพร)และห้องเก็บสารเคมีพร้อมภูมิทัศน์อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี๖ จำนวน ๑ ระบบ งานจ้างก่อสร้าง ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๙
ระบบเครือข่ายไร้สายกลุ่มอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ อาคารไทยบุรีและอาคารวิทยาการสุขภาพ จำนวน ๑ ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๙
ซอฟต์แวร์ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล จำนวน ๑ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๙
ชุดอุปกรณ์ระบบการเรียนการสอนทางไกล จำนวน ๓ ชุด การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๙
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๒ เครื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๙
งานจัดซื้ออุปกรณ์สำรองสำหรับซ่อมบำรุงโคมไฟสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙
กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘o แกรม ๕oo/แผ่น ยี่ห้อ Idea Work จำนวน ๓ooo รีม การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๓ พ.ค. ๒๕๕๙
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิอาคารเครื่องมือฯ๓ จำนวน ๑ งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๙

© 2558 ส่วนพัสดุ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 0 75637 3732-3, 3735-7, 3778-81 โทรสาร 0 75673 734 login